Sesja Rady Gminy

W dniu 29 czerwca 2017 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                         Marek Kaliński

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Wręczenie uczniom szkół podstawowych i gimnazjum stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XXXV/17 w dniu 25.05.2017 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXV a XXXVI sesją.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. - Wójt, Skarbnik Gminy,
 2. przedstawienie sprawozdania finansowego – Skarbnik Gminy,
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego – kier. Referatu Gosp. Kom. i Nieruchom.,
 4. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
 5. opinie komisji Rady Gminy – przewodniczący komisji,
 6. dyskusja,
 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu za 2016 r.
 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.:
 1. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
 2. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 1. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. – Skarbnik Gminy,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r. – Skarbnik Gminy,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Strzeleczki instrumentem płatniczym – Skarbnik Gminy,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania – kierownik GZEAS,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach celem realizacji projektu zakupu środka transportu – średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do prowadzenia akcji ratowniczej – Sekretarz Gminy,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki – kier. Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomości położonej w miejscowości Dobra – kier. Referatu Gosp. Kom. i Nieruchom.,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Strzeleczki oraz miejscowością Bukaczowce w Ukrainie – . insp. ds. promocji,
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności