Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Ikona strzałki w dół
Zamek w Mosznej

Planowanie przestrzenne - aktualności

05.04.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

PDF1_Wawrzyńcowice mpzp-OBWIESZCZENIE.pdf
PDF2_nr-xxxvii-237-21-z-22102021-r-w-spraw.pdf
DOC3_Wniosek_mpzp.doc
PDF3_Wniosek_mpzp.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

PDF1_Strzeleczki ZM SUIKZP OBWIESZCZENIE.pdf
PDF2_nr-xxxvii-238-21-z-22102021-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania.pdf
PDF3_wniosek-o-zmiane-przeznaczenia-terenu-w-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.pdf
DOC3_wniosek-o-zmiane-przeznaczenia-terenu-w-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.doc
 

31.12.2021

Uwaga! – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

PDFRozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.pdf

26.10.2021

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki”

PDF4.GP.6712.2.1.2021_obwieszczenie.pdf
PDF4_Obwieszczenie_zalgraf.pdf
PDF4_Obwieszczenie.pdf
PDF6_Wniosek_mpzp.pdf
DOC6_Wniosek_mpzp.doc
PDFKlauzula informacyjna_RODO.pdf
PDFnr-xxxiv-211-21-z-30062021-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowa.pdf
 

18.08.2021

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice

PDFprojekt uchwały_część_miejscowości_Łowkowice.pdf
PDFprojekt rysunku planu_część_miejscowości_Łowkowice.pdf
PDFuzasadnienie do uchwały_część_miejscowości_Łowkowice.pdf
PDFuwaga_do_mpzp_druk.pdf
DOCuwaga_do_mpzp_druk.doc
 

11.08.2021

PDFOgłoszenie o odstąpieniu przeprow.str.oceny oddz.na śr.proj.plan miejscowgo częsci wsi Łowkowice.pdf
 

10.08.2021

PDFOGŁOSZENIE-o wyłożeniu_do_publicznego_wglądu_MPZP_części_wsi_Łowkowice z RODO.pdf
 

26.01.2021

PDFOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu dla części wsi Łowkowice.pdf
PDFnr_xxviii_178_20_z dnia_22122020_uchwała_dok_elektr..pdf
PDFnr-xxviii-178-20-z-dnia-221220-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-miejscowosci-lowkowice.pdf
DOCXwniosek do planu_część wsi_Łowkowice_formularz.docx
PDFwniosek do planu_część wsi_Łowkowice_formularz.pdf
 

14.07.2020

PDFObwieszczenie-Uzupełnienie ogłoszenia z dn 7 lipca o przystąpieniu do zmiany planu wsi Strzeleczki.pdf
PDFOgłoszenie-Uzupełnienie ogłoszenia z dn 7 lipca o przystąpieniu do zmiany planu wsi Strzeleczki.pdf
DOCXwniosek o zmianę planu_formularz.docx
PDFwniosek o zmianę planu_formularz.pdf

07.07.2020

PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki.pdf
PDFOgłoszenie o przystąpieniu do zmiany planu wsi Strzeleczki.pdf
PDFuchwała_nr_XVIII_110_20_przystąpienie_do_zm_pl_wsi_Strzeleczki.pdf
PDFKlauzula inf. dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf
 

26.05.2020

PDFplany miejscowe-Gmina Strzeleczki-spis.pdf
 

15.11.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 15.11.2018 - 14.12.2018

PDF1.projekt zminy studium_15.11.2018_tekst.pdf
JPEG2.projekt zmiany studium_15.11.2018_rys.jpeg
PDF2.projekt zmiany studium_15.11.2018_rys.-compressed.pdf
PDF3.porognoza_oddziaływania_na_srodowisko_tekst.pdf
JPEG4.zagrożenia dla srodowiska_rys..jpeg
DOCuwaga do studium.doc
PDFuwaga do studium.pdf
 

 

06.11.2018r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki

1.    Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Strzeleczki Nr XVI/92/12 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki”.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 15.11.2018 r. do 14.12.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, pokój 201, budynek A, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.11.2018r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, Strzeleczki, ul. Rynek 4, o godz. 10:30.

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Strzeleczki na adres: Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

2.    Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Strzeleczki Nr XVI/92/12 z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki” wraz prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Z przedmiotową dokumentacją  można zapoznać się w dniach od 15.11.2018r. do dnia 14.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki pokój nr 201, budynek A, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: ug@strzeleczki.pl
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Strzeleczki

                                                                                                                     Marek Pietruszka

Niniejsza informacja ukazała się dnia 06.11.2018 r.:

- na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Strzeleczki (budynek A i B) ,

- na tablicach ogłoszeń w miejscowości: Dobra, Dziedzice, Komorniki, Kujawy, Łowkowice, Moszna, Pisarzowice, Racławiczki, Smolarnia, Strzeleczki, Ścigów, Wawrzyńcowice, Zielina,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki, www.bip.strzeleczki.pl,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki: www.strzeleczki.pl,

- na Publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie-EKOPORTAL,

- w „Tygodniku Krapkowickim” oraz w dzienniku „Nowa Trybuna Opolska” z dnia 06.11.2018 r.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf
 

21.03.2018r.

Publikacja projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko – ponowne wyłożenie 21.03.2018 r. – 23.04.2018 r.

PDF1.zm.studium_tekst_projekt_21.03.2018.pdf
PDF2.zm.studium_rys. _projekt_21.03.2018.pdf
PDF3.Porognoza oddziaływania na środowisko_tekst.pdf
PDF4.Prodnoza oddziaływania na środowisko_rys..pdf
DOCuwaga do studium_wzór.doc
PDFuwaga do studium_wzór.pdf
 

13.03.2018r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  STRZELECZKI

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o ponownym wyłożeniu do wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.pdf
 

 

Dnia 28.12.2017r. upłynął termin składania uwag i wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.

1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki:

PDFPorognoza oddziaływania na środowisko gm. Strzeleczki.pdf
JPEGPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany SUiKZP gm. Strzeleczki 02.11.2017.jpeg
DOCuwaga do studium.doc
PDFuwaga do studium.pdf
JPEGZmiana SUiKZP gm Strzeleczki.jpeg
PDFZmiana SUiKZP gm. Strzeleczki.pdf
PDFLista zabytków nieruchomych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków po aktualizacji dokonanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.pdf

2. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.

PDFOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odd.pdf

3. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.

PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny .pdf

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 24-10-2017 08:57 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 05-04-2022 11:40
Przewiń do góryPrzewiń do góry