Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu krapkowickiego w 2018 roku

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu krapkowickiego w 2018 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie krapkowickim jest świadczona w czterech punktach na terenie powiatu: w Krapkowicach, Strzeleczkach, Walcach i Zdzieszowicach. Pomoc udzielana jest w następujących miejscach i terminach:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, pok. 109 (I piętro)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki. Pomoc udzielana jest przez radców prawnych wskazanych przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Opolu. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wjazd windą od strony parkingu starostwa.

Dyżur radców prawnych:

Poniedziałek 9.00 – 13.00

Wtorek 14.00 – 18.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 12.00 – 16.00

Piątek 8.00 – 12.00

Urząd Gminy Strzeleczki

Strzeleczki, Rynek 4, sala GOK

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Strzeleczki przez organizację pozarządową – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dyżur radców prawnych:

Wtorek 7.30 – 11.30

Środa 10.30 – 14.30

Czwartek 7.30 – 11.30

Urząd Gminy Walce

Walce, ul. Mickiewicza 18, sala nr 7

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Strzeleczki przez organizację pozarządową – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dyżur radców prawnych:

Poniedziałek 12.00 – 16.00

Piątek 8.00 – 12.00

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach

Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 18

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Zdzieszowice. Pomoc udzielana jest przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dyżury adwokatów:

Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00 – 13.00

Wtorek, Czwartek 13.00 – 17.00 (za wyjątkiem sierpnia)

W sierpniu 2018 r.:

Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00 – 13.00

Wtorek, Czwartek 12.00 – 16.00

 

Kto może skorzystać?

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, darmową pomoc prawną otrzymają wskazane poniżej osoby. Warunkiem jest przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości, a w niektórych przypadkach również innych dokumentów:

 • młodzież do 26. roku życia – należy przedłożyć do wglądu dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby, które ukończyły 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – należy przedłożyć dodatkowo Kartę Dużej Rodziny;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – należy przedłożyć oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia. Osoba taka musi również wypełnić oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Oświadczenie można pobrać i wypełnić bezpośrednio w punkcie;
 • kombatanci – należy przedłożyć zaświadczenie;
 • weterani – należy przedłożyć legitymację weterana;
 • kobiety w ciąży - należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę;
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności. Takie oświadczenie można pobrać i wypełnić na miejscu w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku, jeśli wskazane powyżej osoby w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, pomoc jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że osoba taka jest uprawniona do uzyskania pomocy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego problemu prawnego osoby uprawnionej;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Ważne informacje:

Pomoc prawna nie jest udzielana telefonicznie. Aby skorzystać, należy przyjść osobiście do jednego z punktów, w godzinach pełnienia dyżuru. Aktualne godziny dyżurów pełnionych na terenie powiatu krapkowickiego przez radców i adwokatów znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności