Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe)

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe)
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przed uzyskaniem decyzji m.in. o pozwoleniu na budowę, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.
Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

 • karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo zaświadczenie o jego braku;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowe

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, bud. A (sekretariat) tel. 77 4668105

Opłaty
We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach             
 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

Powyższe opłaty wnosi się na konto Urzędu Gminy Strzeleczki w Banku Spółdzielczym Gogolin O/Strzeleczki 
Nr 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004 lub w kasie Urzędu Gminy Strzeleczki


Termin i sposób załatwienia
Po wpływie ww. dokumentów następuje m.in.:

 • weryfikacja kompletności złożonych dokumentów,
 • ustalenie stron postępowania,
 • wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydane zostaje postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy występuje, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) ww. ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania, zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy organ właściwy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - (art. 59 - 87).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397).


Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Strzeleczki.
Inne informacje
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4,     47-364 Strzeleczki, bud. B, w pokoju nr 107, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 77 407 66 66.
Materiały do pobrania:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
            DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności