Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"

Strona główna

Ikona strzałki w dół
Zamek w Mosznej

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

23620_oczyszczalnia_sciekow1_600.jpeg

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.


Podstawa prawna

 • art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) - część I, pkt 13 załącznika do ustawy.

Wymagane dokumenty:


Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

 1.   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2.   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb);
 3.   rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4.   czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5.   wielkość i rodzaj emisji;
 6.   opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7.   informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.


Załączniki:

 • kopia mapy ewidencyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
 • kopia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach,
 • kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub oświadczenie o zamiarze wykonania instalacji wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego bowiem zwolnione z opłaty skarbowej jest dokonywanie zgłoszeń w sprawach budownictwa mieszkaniowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, bud. A (sekretariat), tel. 77 4668105

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Inne informacje
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, bud. B, w pokoju nr 106, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Nr kontaktowy 77 407 66 65.

Materiały do pobrania

zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

DOCZgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.doc
PDFZgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 09-01-2013 11:41 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 04-07-2017 14:36
Przewiń do góryPrzewiń do góry