Pomoc społeczna

1. POMOC SPOŁECZNA

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach jest gminną jednostką organizacyjną swym działaniem obejmuje obszar Gminy Strzeleczki. Wykonuje zadania własne i zlecone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (  DZ.U. z 2013, poz.182 ze zm/

Kryteria przyznawania świadczeń

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego , zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej mogą otrzymać osoby, które spełniają kryterium dochodowe. W przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe ustalono na kwotę 634 zł, a w przypadku osoby w rodzinie kryterium dochodowe ustalono na kwotę 514 zł .

Dochód oblicza się sumując wszystkie przychody z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca , w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o podatek od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach. Do dochodu nie wlicza się m.in. alimentów świadczonych na rzecz innych osób, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, pprzyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty jak i świadczeń w naturze , świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej  z tytułu  wykonywania prac społecznie użytecznych oraz dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej- różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie- różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku rodziny- 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres , na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy na podstawie okoliczności sprawy

ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części  lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego. Zasiłek celowy może być przyznany  również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego bądź w wyniku klęski żywiołowej czy ekologicznej. W tego typu przypadkach zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

WYWIAD ŚRODOWISKOWY

Osoby ubiegające się o pomoc  składają prośbę na piśmie w ośrodku pomocy społecznej. Celem zapoznania się z sytuacją rodzinną osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, pracownik socjalny odwiedza zainteresowanych w ich mieszkaniu i przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy. Na podstawie uzyskanych informacji planuje pomoc.

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje kierownik  ośrodka pomocy. Odwołanie od decyzji składamy w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach.

2. Dodatki mieszkaniowe

DOCDodatek mieszkaniowy.doc

3. Stypendia szkolne

DOCStypendium szkolne zasiłek szkolny 2016.doc

4. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie, w ramach realizacji ustawy "Za życiem".

Wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł

 • Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
 • Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.
 • Aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu,
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 • Zaświadczenie to możesz otrzymać od lekarza:
 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • posiadającego specjalizację II stopnia,
 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

 

 

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności