Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy:

 • właściciel,
 • użytkownik wieczysty,
 • samoistny posiadacz,
 • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty:

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, informacje (deklaracje) sporządzone na formularzach według wzoru określonego Uchwałą Rady Gminy:

 • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).


Informacje i deklaracje podatkowe:

 

1.Wzory informacji na podatek od nieruchomości :

PDFIN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
PDFZIN-1 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZIN-2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf

2. Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości :

PDFDN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
PDFZDN-1 - załącznik do deklarcji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.pdf


Stawki podatku

Wysokość stawek podatku określa, w drodze uchwały Rada Gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości PDFNr XV-78-15 w spr określenia stwek podatku od nieruchomości.pdf

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości PDFNr XV-79-15 w spr zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf

 Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

 • osoby fizyczne - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

Płatność przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie Urzędu Gminy; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Konto na które należy wpłacać podatek:

 • BS Gogolin o/Strzeleczki   93 8883 1028 2003 0000 2293 0004
 • Międzynarodowy numer konta bankowego: SWIFT – POLUPLPR  PL 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004

 

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności