Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

ŚWIADCZENIA RODZINNE   

 • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenie rodzicielskie.

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO (kryterium dochodowe 674 zł na członka rodziny lub 764 zł dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym):

Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 95 zł (dziecko w wieku do 5 lat)
 • 124 zł (dziecko od 5-18 lat)
 • 135 zł ( od 18-21 lat, jeżeli dziecko ma umiarkowany/znaczny stopień niepełnosprawności do 24. roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej)

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • Urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1000 zł na każde urodzone dziecko
 • Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie, nie dłużej niż przez 24 miesiące,
 • Samotnego wychowania dziecka na które nie ma możliwości zasądzenia alimentów – dodatek ten przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci.


Warunkiem otrzymania dodatku jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, 
 • ojciec dziecka jest nie znany, 
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. 
 • Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługuje w wysokości 95 zł na miesięcznie na trzecie i następne dzieci, rodzinom w których jest co najmniej troje dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego   
 • Kształcenia  i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110 zł w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia
 • Rozpoczęcia roku szkolnego -  jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko
 • Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – który przysługuje :

a) w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wysokości 113 zł miesięcznie albo 
b) w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także artystycznej) – w wysokości 69 zł miesięcznie.

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

I. zasiłek pielęgnacyjny (nie obowiązuje kryterium dochodowe).

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat i nie posiada prawa do dodatku pielęgnacyjnego.
   

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

II. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 • matce albo ojcu
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom o których mowa w pkt. 4 innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki*:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby
wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia  25 roku życia (art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych)

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300 zł miesięcznie.

III. Specjalny zasiłek opiekuńczy.  

Przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł miesięcznie.

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności