Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Prognoza oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektów następujących dokumentów:

  1. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 (zwanego dalej POŚ),
  2. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 (zwanego dalej PGO).

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy jest art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.). Ustawa ta zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty m.in. planów lub programów w dziedzinie m.in. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Do pobrania: PDFPrognoza.pdf

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności