Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Urząd Gminy Strzeleczki

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Miejsce załatwienia sprawy

Kontakt

Gminny   Zespół   Ekonomiczno  Administracyjny Szkół w Strzeleczkach
Budynek  A, 2 piętro biuro nr 202-203
tel. 77/4 66 81 64 , 77 407 66 60  wew. 116;

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek.

2. Do wniosku należy dołączyć:

 • Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
 • Kopia świadectwa pracy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy,
 • W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć kopię świadectwa pracy młodocianego od poprzedniego pracodawcy,
 • Oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zadał egzamin przed komisją potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • Aktualny wydruk z CEDIG lub wpis KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki),
 • Oświadczenie pracodawcy o kosztach poniesionych w związku z prowadzeniem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika,
 • Oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem,
 • Kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, albo oświadczenie i wykaz otrzymanej pomocy de minimis w danym roku i w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, albo oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • Formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543 zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Osobiście.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Strzeleczki.

Dodatkowe informacje

Wnioski   należy   składać   w   terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Wysokość dofinansowania wynosi:

a) w przypadku nauki zawodu:

  8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;

  jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę     

  dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej   

  do okresu kształcenia.

b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za    każdy pełny miesiąc kształcenia.

Wyżej wymienione kwoty podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego , w którym przeprowadzona była waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Druki do pobrania

 1. DOCwniosek-o-dofinansowanie.doc (62,50KB)
 2. RTFzawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.rtf (70,21KB)
 3. DOCinformacja o uzyskanej pomocy de minimis.doc (51,50KB)
 4. DOCXOświadczenie otrzymanej wysokosci pomocy de minimis.docx (16,07KB)
 5. DOCoświadczenie pracowdawcy.rzemieślnik.doc (29,50KB)
 6. XLSXformularz informacji de minimis.xlsx (76,66KB)

 

DOCzgloszenie-o-zawarciu-umowy-z-mlodocianym-pracownikiem-karta-spraw.doc (40,00KB)

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 20-09-2016 10:04 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 22-11-2022 08:06
Przewiń do góryPrzewiń do góry