Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzeleczki w 2017 roku

Nr GK IV.6140.2.2016 KR

Strzeleczki, 03.11.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zadania:

,,Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzeleczki w 2017 roku”

Podstawa prawna

 1. Art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,poz. 446)
 2. Art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.)
 3. Art. 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.)
 4. Zarządzenie nr 17/15 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy Strzeleczki
 5. Zarządzenie nr 73/15 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy Strzeleczki

Zamawiający: Gmina Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Tel. 77/407 66 60, fax. 77/407 66 61

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzeleczki oraz przekazywanie ich do schroniska
 2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz w przypadku zwierząt agresywnych
 3. Czynny udział w interwencjach związanych z traktowaniem zwierząt w sposób niezgodny z przepisami ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013, poz. 856 z późn., zm.)
 4. Sterylizację lub kastrację kotów wolnożyjących
 1.  Zamówienie obejmuje:
 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzeleczki bądź też odbiór zwierzęcia z miejsca wskazanego przez Zamawiającego
 2. Dostarczenie do schroniska bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Strzeleczki
 3. Opiekę lekarską nad cierpiącym bądź okaleczonym zwierzęciem
 4. Opiekę nad bezdomnym zwierzęciem do chwili oddania go do schroniska
 5. Eutanazję bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu gminy Strzeleczki, których stan zdrowia nie pozostawia nadziei na dalszą egzystencję
 6. Zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom, które zostały poszkodowane w wypadkach drogowych, w tym także odbiór zwłok zwierzęcia, który poniósł śmierć w wyniku takiego zdarzenia
 7. Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zwierząt agresywnych, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi
 1. Warunki zamówienia:
 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie powinni posiadać doświadczenie
 2. Wykonawca zapewnia gotowość do świadczenia usług w ciągu całego roku, 24 h na dobę
 3. Używane podczas wyłapywania zwierząt środki i przyrządy nie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia zwierzęciu oraz ludziom
 4. Wykonawca powinien mieć podpisaną umowę z jednostką utylizującą zwłoki padłych zwierząt
 5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że spełnia wszystkie warunki zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia:

1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Oferta musi zawierać:
 • Ceny zawierające wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem niniejszego zamówienia, w tym koszty pojedynczych usług obejmujących zamówienie
 • Wykaz usług, w tym referencje
 • Formularz oferty wg załącznika nr 1.
 • Oświadczenie wg załącznika nr 2
 1. Oferty należy składać wg załączonego formularza w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki, budynek A, I piętro, pokój nr 107 w zamkniętych kopertach opisanych: ,,Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Strzeleczki w 2017 roku” bądź wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47- 364 Strzeleczki lub drogą elektroniczną na adres: do dnia 17.11.2016 r. do godziny 14.00.
 2. Za termin złożenia przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Wykonawca zostanie poinformowany o dokonanym wyborze pisemnie.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy ze Zleceniodawcą
 3. Kryterium decydującym o wyborze będzie cena, przy założeniu, że składający ofertę spełnia wszystkie wymagania.
 4. Dodatkowych informacji udziela Klaudia Rogosch- Ryczyrz, 77 407 66 65
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w przypadkach gdy kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy nie spełnią oczekiwań Zamawiającego, gdy oferty cenowe przewyższą kwotę przewidzianą na sfinansowanie zadania., a także bez podania przyczyny.
 2. Załączniki
 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie wykonawcy

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 •  

(miejscowość i data)

 1.  

(nazwa i adres wykonawcy lub pieczęć firmowa)

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Strzeleczki, Rynek 4, 47- 364 Strzeleczki, tel. 77 407 66 60, fax. 77 407 66 61

 1. Nazwa i przedmiot zamówienia
 2.  
 3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe- zaproszenie do składania ofert
 4. Wymagania związane z wykonaniem: zostały szczegółowo określone w zapytaniu ofertowym
 5. Dane Wykonawcy:
 •  

 

 •  

 

 1.  

 

Nr telefonu/ faxu

 

Adres e-mail

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg następujących stawek cenowych:
 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzeleczki bądź też odbiór zwierzęcia z miejsca wskazanego przez Zamawiającego
 2.  

Podatek VAT……………………………………………………………………………..%

Cena brutto……………………………zł (słownie……………………………………….)

 1. Dostarczenie do schroniska bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Strzeleczki
 2.  

Podatek VAT……………………………………………………………………………..%

Cena brutto……………………………zł (słownie……………………………………….)

 1. Opieka lekarska nad cierpiącym bądź okaleczonym zwierzęciem
 2.  

Podatek VAT……………………………………………………………………………..%

Cena brutto……………………………zł (słownie……………………………………….)

 1. Opieka nad bezdomnym zwierzęciem do chwili oddania do schroniska
 2.  

Podatek VAT……………………………………………………………………………..%

Cena brutto……………………………zł (słownie……………………………………….)

 1. Eutanazja bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu gminy Strzeleczki, których stan zdrowia nie pozostawia nadziei na dalszą egzystencję
 2.  

Podatek VAT……………………………………………………………………………..%

Cena brutto……………………………zł (słownie……………………………………….)

 1. Zapewnienie całodobowej opieki zwierzętom, które zostały poszkodowane w wypadkach drogowych
 2.  

Podatek VAT……………………………………………………………………………..%

Cena brutto……………………………zł (słownie……………………………………….)

 1. Utylizacja zwłok zwierząt
 2.  

Podatek VAT……………………………………………………………………………..%

Cena brutto……………………………zł (słownie……………………………………….)

 1. Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zwierząt agresywnych, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi
 2.  

Podatek VAT……………………………………………………………………………..%

Cena brutto……………………………zł (słownie……………………………………….)

 

Załącznik nr 2

 •  

(miejscowość i data)

 1.  

(nazwa i adres wykonawcy lub pieczęć firmowa)

 

 

 •  

 

Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń, oraz że uzyskałem niezbędne informacje pozwalające na przygotowanie oferty.
 2. Wymagania stawiane Wykonawcy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń.
 3. Posiadam wiedzę, umiejętności i niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

……………………………

podpis

 

Do pobrania: PDFzapytanie ofertowe zwierzęta.pdf (249,76KB)

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 03-11-2016 15:36 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 03-11-2016 15:42
Przewiń do góryPrzewiń do góry