Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

PDFinformacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych.pdf (26,07KB)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko

referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

 

I. Stanowisko pracy

Referent ds świadczeń rodzinnych i wychowawczych
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

II. Wymagania niezbędne :

 1. Wykształcenie: wyższe, preferowane ekonomiczne
 2. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 3. Korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 6. Nieposzlakowana opinia
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Samodzielność, dokładność, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.
 2. Gotowość podnoszenia kwalifikacji.
 3. Zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych ; o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; o pracownikach samorządowych; o samorządzie gminnym; kodeks postępowania administracyjnego.
 5. Doświadczenie zawodowe na wykonywanym stanowisku- preferowane

IV Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Przyjmowanie i obsługa petentów w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
 2. Kompletowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
 3. Obsługa programu komputerowego przeznaczonego do realizacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
 4. Sporządzanie projektów decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
 5. Sporządzanie list wypłat świadczeń oraz sprawozdań.
 6. Właściwe planowanie środków finansowych na realizację świadczeń oraz czuwanie nad prawidłowością ich wydatkowania.
 7. Doskonalenie zawodowe, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki.
 2. Praca w pomieszczeniu na parterze, przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, w budynku bez podjazdu, nie posiadającym sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wykonywanie obowiązków związane jest z obsługą komputera, konieczne będzie manualne korzystanie z urządzeń technicznych (drukarka, kserokopiarka, telefon, niszczarka dokumentów, itp.).
 4. Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami ośrodka
 5. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy : 01.02.2017 r.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae (opatrzony własnoręcznym podpisem )
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy
 5. Kserokopie potwierdzające wykształcenie i kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
 8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 10. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 11. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.

VII. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art.13 ust.2 , pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzeleczkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego ) w zamkniętych kopertach do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych '', w terminie do dnia 13.01.2017 r. do godz 14 00

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 774668037

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016 r., poz.922 ) ''

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzeleczkach w dniu 18.01.2017 r. o godz 9 00

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20.01.2017 r.

II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze- rozmowy kwalifikacyjne- odbędzie się w dniu 23.01.2017 r. w godz od 9 do 14 w sali narad nr 103 Urzędu Gminy Strzeleczki, budynek „A”- I piętro

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.strzeleczki.pl) oraz na tablicy informacyjnej ośrodka – budynek „ A''- parter w terminie do dnia 26.01.2017r

 

Strzeleczki dnia 02.01.2017 r.

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 02-01-2017 09:35 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 24-01-2017 11:55
Przewiń do góryPrzewiń do góry