Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Wójt Gminy Strzeleczki dnia 07 kwietnia 2017r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 301/17

Wójta Gminy Strzeleczki

z dnia 07 kwietnia 2017r.

 

 

WÓJT GMINY STRZELECZKI

dnia 07 kwietnia 2017r.

 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACŁAWICZKACH

 

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach  
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października, 2009r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.)

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty zgodnie
z § 1 ust. 2 pkt 4  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.).

Wskazanie wymaganych dokumentów:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

b) poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego
    lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela     lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

d) oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;

e) oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia wyższych lub        świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu    zarządzania oświatą;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie    dyscyplinarne;

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 168 z późn. zm.);

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treść tych dokumentów (Dz. U. z 2007r.
Nr 63, poz. 425, z późn. zm.);

k) oryginału lub kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

l) oryginału lub kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póżn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej     nauczycielem;

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Informujemy, iż na żądanie kandydaci obowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt b, d, e, k, l niniejszego ogłoszenia.

4.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławiczkach” do dnia 28 kwietnia 2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki.

Szczegółowe informacje można uzyskać po nr tel. 77 4668164.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Strzeleczki.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                                                                                                                                                                                            

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 10-04-2017 12:46 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 26-04-2017 07:41
Przewiń do góryPrzewiń do góry