Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Ogłoszenia

26.08.2015r.

W dniu 9 września 2015 r. o godzinie 14.00 w sali narad w Urzędzie Gminy
w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:

 1. kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej,
 2. analiza i zaopiniowanie informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.,
 3. analiza zadłużenia gminy oraz prawidłowość spłaty,
 4. sprawy bieżące.

 

10.08.2015r.

PDFBiuro Powiatowe ARiMR w Krapkowicach zaprasza przyszłych Producentów Rolnych na szkolenie pt Pomoc w ropoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników.pdf (47,82KB)
 

 

15.06.2015r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

         W związku z trwającą procedurą planistyczną, polegającą na sporządzeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki, informuję, że istnieje możliwość składania dodatkowych wniosków właścicieli o zmianę przeznaczenia ich nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.

 Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, w godzinach urzędowania – w terminie do dnia 30.06.2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

PDFOgłoszenie o możliwości składania wniosków dot. zmiany studium.pdf (340,41KB)
 


W dniu 13.06.2015 r. (sobota)  od godz.9ºº - 14ºº w Strzeleczkach obok boiska LZS przy ul. Dworcowej, będzie zorganizowany mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK)

 

W punkcie tym odbierane będą odpady:

- wielkogabarytowe (meble)

- elektryczne i elektroniczne (lodówki, telewizory itp.)

- gruz i zmieszane odpady budowlane

Gruz i odpady budowlane będą odbierane tylko od osób fizycznych, po 50 kg od każdej zadeklarowanej osoby.

Prosimy nie przywozić odpadów komunalnych tych, które są segregowane i wywożone na bieżąco np. szkło, plastik, odpady bio i zmieszane.

 


Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy w miesiącu czerwcu 2015r.

I. 15.06.2015 r. godz. 14.00  sala narad w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach

    – Komisja Rewizyjna:

 1. inwestycje na boiskach LZS;
 2. wydatki na utrzymanie  boiska „ORLIK 2012”;

3) sprawy bieżące.

II.18.06.2015 r. godz. 12.00  sala GOK w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

     1) ochrona p.pożarowa w gminie;

     2) działalność sportowa w gminie (szkoły, LZS);

     3) rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na sesji w sprawie:

           - budżetu obywatelskiego,

           - utworzenia rady seniorów;

     4) omówienie wniosków o odznaczenia państwowe dla radnych,

     5) sprawy bieżące.

 


W dniu 25 czerwca 2015 r. o godzinie 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XI sesja Rady Gminy Strzeleczki. 

Porządek sesji:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.   Przyjęcie protokołu z sesji  Nr X/15 w dniu 28.05.2015 r.

4.   Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego:

 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.,

      b)   przedstawienie sprawozdania finansowego,

      c)   przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

      d)   przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania Wójta      Gminy z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

      e)   opinie komisji Rady Gminy,

      f)   dyskusja,

      g)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu za  2014 rok.

6.   Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2014 r.:

       a)  przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2014 r.,

 1. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2014 r..

       c)  dyskusja,

       d)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

9.   Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.

10. Zamknięcie sesji.


20.05.2015

W dniu 28 maja 2015 r. o godzinie 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się X sesja Rady Gminy Strzeleczki.

 

Porządek sesji:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.   Przyjęcie protokołu z sesji Nr IX/15 w dniu 23 kwietnia 2015r..

4.   Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru stałych komisji Rady Gminy.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie odwołania oraz wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Strzeleczki do Związku Gmin „Aqua Silesia” z siedzibą w Głogówku. 

9.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej wykonania.

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok  2014.

11. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Strzeleczkach”.

12. Zamknięcie sesji.

 

15.05.2015

PDFInformacja o wyborach do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych.pdf (38,77KB)
 

30.03.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzeleczki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. DOCWykaz Dziedzice 2015r..doc (37,00KB)

 

23.03.2015

JPEGOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia w 2015.jpeg (185,04KB)

JPEGOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015.jpeg (208,28KB)
 

23.03.2015

Na prośbę Przewodniczącej Rady Gminy Brygidy Wiencek zawiadamiam, że sesja Rady Gminy zaplanowana na dzień 25 bm. zostaje przesunięta na 26.03.2015r.(czwartek) godz. 13.00.
 
Anna Markiewicz
inspektor ds. Obsługi Rady Gminy

 

17.03.2015

DOCZawiadomienie o sesji Rady Gminy_25 marzec 2015.doc (36,50KB)
 

05.03.2015

W związku z wdrożeniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od marca br. nowego, ogólnopolskiego Systemu Rejestrów Państwowych, informujemy, że obecnie występują problemy z obsługą mieszkańców w zakresie dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Występujące trudności mają charakter wyłącznie techniczny i są niezależne od Urzędu Gminy Strzeleczki.

Jednocześnie Urząd Gminy dokłada wszelkich starań, by mimo utrudnień nasi mieszkańcy jak najmniej odczuli niedogodności. Pracownicy urzędu starają się prowadzić wszystkie sprawy w miarę możliwości jak najsprawniej. Jednakże należy przygotować się na znacznie wydłużony czas oczekiwania na załatwienie spraw. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w krótkim czasie poprawi działanie systemu, dzięki czemu obsługa mieszkańców będzie przebiegała sprawnie.

W związku z obecną sytuacją Urząd prosi mieszkańców o cierpliwość w trudnym okresie startu nowego systemu.

 

02.03.2015

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO ( PROFILAKTYKA JASKRY )

W dniu:11.03.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Sienkiewicza 31 w Strzeleczkach w godzinach od 09:00 do 12:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. 

Zapisy telefonicznie 77 466-81-17

Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł,

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)

Zapisy prowadzone będą do dnia 11.03.2015r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

 

 


Wójt Gminy Strzeleczki informuje, że od 01 stycznia 2014 roku Gmina Strzeleczki będzie samodzielnie realizowała zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Mając na uwadze powyższe oraz w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych i firm zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji.

Deklaracje należy złożyć w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Strzeleczkach (budynek A Urzędu Gminy,  I piętro, pokój nr 101) lub u sołtysa. Informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji można uzyskać pod nr tel. 77/4669697.

Zasady ustalania opłaty zawarte są w:

 • Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki;
 • Uchwale Nr   XXX/191/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013r.;
 • Uchwale Nr XXX/193/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września  2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalania stawki tej opłaty;
 • Uchwale Nr XXX/195/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Załączniki do pobrania:

Uchwała PDFNr XXX-191-13.pdf (257,02KB)

Uchwała PDFNr XXX-193-13.pdf (92,98KB)

Uchwała PDFNr XXX-195-13.pdf (89,57KB)

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nieruchomość niezamieszkała.pdf (138,50KB)

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nieruchomość zamieszkała.pdf (128,89KB)

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 16-01-2012 12:52
Przewiń do góryPrzewiń do góry