Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Świadczenie 500 + w okresie zasiłkowym 2017/2018

Informujemy Państwa, iż od 1 sierpnia 2017 roku będzie można ubiegać się o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+". W celu skorzystania ze świadczenia w zbliżającym się okresie zasiłkowym należy złożyć nowy wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/ .
W tym samym czasie można również ubiegać się o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.  Wypełnione wnioski można dostarczyć osobiście, przesłać listownie lub drogą elektroniczną za pomocą ministerialnego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

Najistotniejsze zasady przyznawania świadczenia wychowawczego pozostają niezmienne. Wysokość wypłacanego wsparcia nadal będzie wynosić 500 zł oraz przysługiwać do ukończenia 18 roku życia. W dalszym ciągu kryterium dochodowe obowiązuje jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Okresy zasiłkowe

Prawo do uzyskania świadczenia wychowawczego ustalane jest na rokod 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie trwający nadal okres rozpoczął się 1 kwietnia 2016r. i potrwa do 30 września 2017r.) Taki sam okres dotyczy również świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Natomiast dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada i potrwa do 31 października następnego roku.

Składanie wniosków oraz terminy wypłat

 • Jeżeli wnioskodawca złoży prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze wraz z niezbędnymi dokumentami do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata za październik nastąpi do 31 października.
 •  W przypadku gdy wniosek zostanie złożony we wrześniu, ustalenie prawa do świadczenia „500+” i wypłata za październik oraz listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
 • Złożenie wniosku w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
 • Natomiast, gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, przyznanie i wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do 31 stycznia następnego roku.

Należy pamiętać, że jeżeli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, prawo do uzyskania świadczenia „500 +” zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

Formularze wniosków i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzeleczkach lub pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ .

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „500 +” zawiera:

 • Dane osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia: imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, PESEL i o ile posiada adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu,
 • Dane dzieci pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy: imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, PESEL.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotyczące każdego członka rodziny,
 • Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 1. formie opłacanego podatku,
 2. wysokości przychodu,
 3. stawce podatku,
 4. wysokości opłacanego podatku

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 • Zaświadczenie lub oświadczenie oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
 1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 3. prawomocne orzeczenie sądu orzekające świadczenia alimentacyjne,
 4. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 5. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
 • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia
 • Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (dotyczy tylko osób, które mają  opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS).

Więcej informacji pod numerem telefonu:  77 407 66 98

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 31-07-2017 13:09 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 31-07-2017 13:51
Przewiń do góryPrzewiń do góry