Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017r.

OR KRUS w Opolu  informuje, że 19 grudnia 2016r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017r. poz. 38), która od 1 października 2017r. obniża wiek emerytalny. Zatem w zakresie podstawowego wieku emerytalnego zostanie przywrócony stan prawny obowiązujący przed 1 stycznia 2013r.

Wiek emerytalny jest dla ubezpieczonych w KRUS rolników i domowników taki sam, jak dla innych grup zawodowych. Od daty wejścia w życie wskazanej ustawy będzie wynosił: 60 lat dla kobiet 65 dla mężczyzn.

 Emerytura rolnicza w powszechnym wieku emerytalnym przysługuje ubezpieczonemu, który spełni łącznie następujące warunki :

 • osiągnie wiek emerytalny,
 • podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej 25 lat

Dla przypomnienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.05. 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U 2012r. poz.637 ) od 1 stycznia 2013r. wiek emerytalny był sukcesywnie podwyższany  i docelowo dla kobiet i mężczyzn miał wynosić 67 lat. 

Ustawa z 2012r. ograniczyła jednocześnie rolnikom możliwość uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej. Informuję, że o wcześniejszą emeryturę  rolniczą mogą jeszcze  ubiegać się w Kasie wszyscy ci rolnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2017r. ukończą wiek 55 lat (kobiety ) i 60 lat ( mężczyźni), będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia społecznego oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej. Istotne jest to, że  wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również  złożony po tej dacie.

Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej:

Do wymaganego okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zalicza się okresy :

 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983r.
 • od  których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi (możliwość łączenia okresów ubezpieczenia społecznego w KRUS i w  ZUS przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury rolniczej mają tylko  osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949r.)  

Okresy mające wpływ na wysokość emerytury rolniczej

O wysokości emerytury rolniczej decyduje liczba lat :

 • podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, za które zostały opłacone składki na to ubezpieczenie,
 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od 1 stycznia 1983 do 31 grudnia 1990r. oraz wysokość opłaconych składek rocznych (od hektarów przeliczeniowych i działów specjalnych oraz od osób ubezpieczonych, z wyjątkiem domowników),
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym od dnia 1 lipca 1977r. do dnia 31 grudnia 1982r. za które została opłacona składka na Fundusz Emerytalny Rolników,
 • podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu ( możliwość łączenia okresów ubezpieczenia społecznego w KRUS i w  ZUS przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury rolniczej mają tylko  osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949r.)  

Na wysokość emerytury rolniczej nie ma wpływu wartość produktów rolnych sprzedanych jednostkom gospodarki uspołecznionej w latach 1977-1989.

Na wysokość emerytury rolniczej nie mają  wpływu okresy nieskładkowe, o których mowa w przepisach emerytalnych.

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r. przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury rolniczej nie uwzględnia się okresów, od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi tj. okresów składkowych (np. zatrudnienia, służby wojskowej) lub nieskładkowych (np.okresu urlopu wychowawczego, okresu nauki w szkole wyższej).     

Od 1 października 2017r. zostaną zlikwidowane częściowe emerytury rolnicze, które obecnie przysługują ubezpieczonym, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Postępowanie o przyznanie emerytury rolniczej

Postępowanie o przyznanie emerytury rolniczej wszczyna się na podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną lub jej pełnomocnika.

Do wniosku w sprawie przyznania emerytury rolniczej powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do tego świadczenia i  wysokość.

Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Placówce Terenowej KRUS, właściwych na miejsce zamieszkania.

Termin wydania decyzji

Prezes KRUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury rolniczej lub ustalania jej wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji ( wpływu ostatniego środka dowodowego, od którego zależy ustalenie prawa i wysokości emerytury rolniczej).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników   (Dz.U.z 2016r. poz. 277 z póżn. zm.)
 • ustawa  z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017r. poz. 1383),
 • ustawa  z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017r. poz. 1383),

 

Bliższe informacje na temat emerytury rolniczej można uzyskać na  stronie internetowej www.krus.gov.pl bądź w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.          

Dyrektor OR KRUS w Opolu

 Lech Waloszczyk

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 07-09-2017 13:54 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 07-09-2017 14:01
Przewiń do góryPrzewiń do góry