Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Informacje dla rolników

Jak bezpiecznie posługiwać się pilarką łańcuchową

Pilarki, piły, siekiery to narzędzia, których użytkowanie niesie ryzyko wypadku - ich części robocze są bowiem nieosłonięte i bardzo ostre. Przy pracy z tymi narzędziami należy pamiętać o stosowaniu zasad BHP.

Drewno w gospodarstwach rolnych ma szerokie zastosowanie jako materiał budowlany oraz do ogrzewania powierzchni gospodarczej i mieszkalnej. Niewłaściwe użytkowanie narzędzi służących do jego pozyskiwania i obróbki może zakończyć się poważnym wypadkiem.

Aby uniknąć wypadków z udziałem narzędzi do obróbki drewna należy:

 •  zdobyć odpowiednią wiedzę o ich stosowaniu;
 • właściwie konserwować oraz obsługiwać narzędzia takie jak: pilarki, piły tarczowe, kosy spalinowe oraz siekiery;
 • nie demontować systemów bezpieczeństwa w pilarkach i piłach tarczowych;
 • stosować podczas pracy właściwą odzież roboczą, obuwie oraz ochrony twarzy i słuchu.

pilarka krus.jpeg 
Pilarka 353 TRIO BREAK Husqvarna oznaczona znakiem bezpieczeństwa KRUS posiada odpowiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu surowca drzewnego.

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy z pilarką łańcuchową oraz jej konserwacji:

 • pilarki łańcuchowej wolno używać wyłącznie do cięcia drzewa i przedmiotów drewnianych;
 • przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do zaleceń tam zawartych;
 • wykonując prace w strefie roślinności łatwopalnej oraz w czasie suszy należy posiadać w pobliżu gaśnice (zagrożenie pożarowe);
 • pracując pierwszy raz z użyciem pilarki należy zwrócić się do sprzedawcy o zademonstrowanie i wyjaśnienie bezpiecznego sposobu jej użytkowania;
 • pilarki wolno używać tylko wtedy, gdy znajduje się ona w nienagannym stanie technicznym;
 • nie wolno przystępować do pracy będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą oddziaływać na zdolność reakcji;
 • pracując z pilarką należy być w dobrej kondycji, wypoczętym i zdrowym;
 • w razie zbliżenia się osób postronnych lub zwierząt należy natychmiast zatrzymać maszynę i układ tnący;
 • kiedy urządzenie nie będzie używane, należy odłożyć je w bezpieczny sposób, tak aby nikomu nie zagrażało;
 • podczas używania pilarki należy zachować szczególną ostrożność;
 • nigdy nie należy podejmować się prac, które mogą być zbyt trudne lub których zagrożeń nie są Państwo w stanie całkowicie oszacować;
 • należy stosować wyłącznie akcesoria i oprzyrządowanie dostarczone przez producenta, dopuszczone do montażu do tego typu urządzenia oraz używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Pilarka została skonstruowana tylko i wyłącznie do cięcia jednego materiału - drewna. Nigdy nie tnij na niej innych materiałów!

Pamiętaj, że łańcuch obraca się z prędkością bliską 100 km/h. Praca z pilarką jest zabroniona w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, wyjątek stanowi młodzież powyżej 16. roku życia ucząca się zawodu i pracująca pod nadzorem dorosłych.

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może stanowić zagrożenie dla życia.

 

źródło: www.krus.gov.pl

 

Wszystkim Rolnikom i członkom ich rodzin życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2018 Roku składają Dyrekcja oraz  Pracownicy Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 11 października 2017r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników        w pełnym zakresie.

Umowa obowiązuje od 14-10-2017r. do 13-10-2018r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników WWW.fsusr.gov.pl i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych WWW.ubezpieczeniapocztowe.pl, ponadto będą udzielane bezpośrednio w Oddziałach Regionalnych   i Placówkach Terenowych KRUS.

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci ( do ukończenia 16 roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujące, że rodzic lub opiekun prawny jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników              w pełnym zakresie ( ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.

Zgłaszanie szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lub listem poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kompletną dokumentacją, zgodną z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu w części „ Informację dla zgłaszającego roszczenie”.

Pomoc w wypełnianiu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pn-pt. 8.00 – 18.00)

 

Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń

Piotr Ciona

 

 

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 17-11-2017 10:04 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 17-11-2017 12:21
Przewiń do góryPrzewiń do góry