Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu krapkowickiego w 2021 roku

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja

Usługa pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.) i jest świadczona całkowicie bezpłatnie, z zachowaniem przedstawionych poniżej warunków.

Kto może skorzystać

Pomoc jest udzielana osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów takiej pomocy świadczonej komercyjnie, tj. odpłatnie.

Z pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniali innych osób w ciągu ostatniego roku. Wiąże się to jednak z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków, które zostały przedstawione w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców” poniżej.

W przypadku mediacji, osobą uprawnioną do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Zakres i rodzaj udzielanej pomocy

Uprawnieni mogą uzyskać informacje m.in. w zakresie:

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego
 • spraw karnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw rodzinnych
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji, świadczonej przez mediatorów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. W ramach pomocy prawnik może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego. Pomoc obejmuje także możliwość sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, jak również przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Karta informacyjna: https://powiatkrapkowicki.pl/files/public/uploads/npp/karta-info-pomoc-prawna.pdf

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wszystkie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W ramach poradnictwa można skorzystać z nieodpłatnej mediacji.

Karta informacyjna: https://powiatkrapkowicki.pl/files/public/uploads/npp/karta-info-poradnictwo-obywatelskie.pdf

Nieodpłatna mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez niesatysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
  o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Karta informacyjna: https://powiatkrapkowicki.pl/files/public/uploads/npp/karta-info-mediacja.pdf

Przez kogo i gdzie udzielana jest pomoc

Na obszarze Powiatu Krapkowickiego pomoc świadczona jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez samorządy prawnicze oraz przez uprawnione osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, które wygrały konkurs na jej świadczenie. Pomoc może być świadczona ponadto przez aplikanta adwokackiego/radcowskiego, przez doradcę podatkowego lub osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Pomoc jest świadczona w punktach ulokowanych w Krapkowicach, Strzeleczkach, Walcach i Zdzieszowicach. Co istotne, nie obowiązuje tzw. rejonizacja. Oznacza to, że każda uprawniona osoba, bez względu na miejsce swojego zamieszkania, może skorzystać z pomocy w dowolnym punkcie. Dyżury w poszczególnych punktach są świadczone w określonych godzinach, podanych poniżej.

Jak skorzystać

Warunkiem skorzystania z pomocy jest umówienie się na wizytę. W tym celu należy się zarejestrować w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, co można uczynić telefonicznie:

Telefoniczna rejestracja wizyt: 77 4074 371
(w godz. 7:30 – 15:30)

Elektroniczna rejestracja wizyt:
https://np.ms.gov.pl/opolskie/krapkowicki

Porady są udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach, w których odbywają się dyżury prawników. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie porady odbywa się poza kolejnością. Porady udzielane są wyłącznie bezpośrednio i osobiście  zainteresowanej osobie. Jedynie w szczególnych sytuacjach porady mogą być udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, co opisano w dalszej części.

W wyznaczonym dniu należy przyjść do punktu. W przypadku konieczności oczekiwania na przyjęcie, można skorzystać z poczekalni przed wejściem do pomieszczenia, w którym dyżuruje prawnik. Proszę pamiętać o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości. Podczas wizyty wymagane będzie złożenie pisemnego oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Druk oświadczenia otrzymacie Państwo w punkcie.

Ponadto, każdy przypadek udzielenia pomocy jest dokumentowany przez prawnika za pomocą sporządzanej przez niego karty informacyjnej. Karta zawiera informacje o sposobie udzielenia pomocy oraz anonimowe dane o osobie, która z pomocy skorzystała. Dane te nie są ujawniane, a obowiązek ich gromadzenia jest wymogiem ustawowym.

Po zakończeniu wizyty, osoba korzystająca z pomocy może złożyć anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i pozostawić ją w skrzynce w miejscu dla oczekujących przed punktem, a także przekazać ją ustnie osobie rejestrującej wizytę lub elektronicznie na adres:

Informacje dla osób z niepełnosprawnością i sposób rejestracji e-mailem

Wszystkie punkty są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielana zdalnie, np. telefonicznie lub za pomocą komunikatora internetowego, bądź telekonferencji, jak też z pomocą tłumacza języka migowego. Dotyczy to w szczególności osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie w inny sposób skorzystać z pomocy. Jednak również w tym przypadku konieczne jest dostarczenie (np. listownie, przez inną osobę lub w postaci elektronicznej poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek wraz z oświadczeniem o niemożności poniesienia kosztów porady odpłatnej można w formie elektronicznej:

Wniosek edytowalny w formacie DOC: https://powiatkrapkowicki.pl/files/public/uploads/npp/Wniosek.doc

Wniosek do wydruku w formacie PDF:
https://powiatkrapkowicki.pl/files/public/uploads/npp/Wniosek.pdf

 

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej: lub na adres: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice (z dopiskiem: „nieodpłatna pomoc prawna”), a następnie oczekiwać na informację zwrotną o terminie i formie udzielenia porady.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy dla osób z niepełnosprawnością:

https://np.ms.gov.pl/osoby-niepelnosprawne

W przypadku chęci skorzystania z nieodpłatnej mediacji, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego zamiaru osobie świadczącej porady prawne lub rejestrującej wizytę, co jest związane z koniecznością przygotowania warunków zapewniających dyskrecję i komfort wszystkich stron mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Jedna z wprowadzonych zmian dotyczy poszerzenia kręgu beneficjentów mogących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących ww. działalność traktowana jest jako pomoc de minimis i wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), opisanych w szczegółach w poniższym dokumencie do pobrania:

https://powiatkrapkowicki.pl/files/public/uploads/npp/Pomoc_de_minimis.pdf

By uzyskać nieodpłatną pomoc prawną przedsiębiorca ubiegający się o pomoc winien dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach lub przesłać na adres e-mail: niżej wymienione dokumenty:

Po otrzymaniu ww. dokumentów, pracownik Starostwa Powiatowego w Krapkowicach skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy prawnej. Po udzieleniu pomocy Starostwo Powiatowe wyda zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

Rejestracja i funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia epidemicznego

W sytuacji zawieszenia funkcjonowania punktów z powodów epidemicznych – zawsze aktualną informację znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://powiatkrapkowicki.pl/informator-i-aktualnosci/bezplatne-porady-prawne/

lub pod numerem infolinii 77 407 43 71 (czynna w dni robocze 7:30 – 15:30) – poradnictwo prawne i obywatelskie realizowane jest wyłącznie zdalnie, tj. telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takiej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca pomocy może złożyć wniosek o pomoc ustnie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach przez telefon: 77 407 43 71, składając jednocześnie ustnie oświadczenie o niemożności pokrycia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do złożenia oświadczenia będzie wymagane podanie numeru PESEL, a w przypadku jego braku - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Można także zarejestrować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób określony w zakładce „Informacje dla osób z niepełnosprawnością, rejestracja e-mailem”. Więcej informacji:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

Gdy funkcjonowanie punktu nie zostało zawieszone, a występuje zagrożenie epidemiczne, konieczne jest zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny oraz stosowanie się do obowiązujących w budynku wytycznych. Zważywszy na troskę o wzajemne bezpieczeństwo, prosimy w szczególności o dezynfekcję dłoni, korzystanie z maseczek lub przyłbic, rękawiczek oraz poddanie się pomiarowi temperatury przy wejściu do obiektu, w którym mieści się punkt, bądź udzielenie odpowiedzi na pytania pozwalające wykluczyć ryzyko infekcji. W przypadku złego samopoczucia i powzięcia podejrzenia o możliwości zakażenia, prosimy o pozostanie w domu i skorzystanie z porady na odległość, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Krapkowicach

UWAGA – Funkcjonowanie punktu może być zawieszone z powodów epidemicznych. Patrz rozdział „Rejestracja i funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia epidemicznego”

W 2021 r. dyżur adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu:

 • poniedziałek 9.00 – 13.00
 • wtorek 14.00 – 18.00
 • I i II środa miesiąca 9.00 – 13.00
 • 31 marca 2021 r. oraz 29 września 2021 r. 9.00 – 13.00

 (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

W 2021 r. dyżur radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu:

 • III i IV środa miesiąca 9.00 – 13.00
 • czwartek 14.00 – 18.00
 • piątek 8.30 – 12.30
 • 30 czerwca 2021 r. oraz 29 grudnia 2021 r. 9.00 – 13.00

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Lokalizacja punktu

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice (Otmęt), ul. Kilińskiego 1, sala 109 (I piętro).

Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynku mieści się także toaleta przystosowana dla takich osób. Dostęp do punktu możliwy jest schodami przez główny hol budynku lub za pomocą windy, do której dostęp jest możliwy od strony parkingu za budynkiem starostwa. Punkt prowadzony jest przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu (ORA) oraz Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Opolu (ROIRP). Punkt nie ma określonej specjalizacji.

Do 31.12.2020 r. dyżury adwokatów wskazanych przez ORA:

 • poniedziałek 9.00 – 13.00
 • wtorek 14.00 – 18.00
 • I i II środa miesiąca 9.00 – 13.00

Do 31.12.2020 r. dyżury radców prawnych wskazanych przez ROIRP:

 • III i kolejna środa miesiąca 9.00 – 13.00
 • czwartek 14.00 – 18.00
 • piątek 9.00 – 13.00

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Strzeleczkach

UWAGA – Funkcjonowanie punktu może być zawieszone z powodów epidemicznych. Patrz rozdział „Rejestracja i funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia epidemicznego”

W 2021 r. dyżur prawników wskazanych przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”:

 • wtorek 7.30 – 11.30
 • środa 7.30 – 11.30
 • czwartek 7.30 – 11.30

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Lokalizacja punktu

Urząd Gminy Strzeleczki
47-364 Strzeleczki, Rynek 4, Sala GOK

Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Punkt nie ma określonej specjalizacji. Punkt prowadzony jest w porozumieniu z Gminą Strzeleczki przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie – Stowarzyszenie „Sursum Corda” z siedzibą: ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz. Witryna internetowa stowarzyszenia:

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/

Infolinia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, prowadzona przez stowarzyszenie „Sursum Corda”: 18 4411 994 (pn - pt 8.00 - 16.00).

Do 31.12.2020 r. punkt prowadzi Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą: ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Dyżury w 2020 r.:

 • wtorek 7.30 – 11.30
 • środa 7.30 – 11.30
 • czwartek 7.30 – 11.30

 (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Strzeleczkach – filia w Walcach

UWAGA – Funkcjonowanie punktu może być zawieszone z powodów epidemicznych. Patrz rozdział „Rejestracja i funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia epidemicznego”

W 2021 r. dyżur prawników wskazanych przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”:

 • poniedziałek 8.00 – 12.00
 • piątek 8.00 – 12.00

 (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Lokalizacja punktu

Urząd Gminy Walce
47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18, Sala nr 7

Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Punkt nie ma określonej specjalizacji. Punkt prowadzony jest w porozumieniu z Gminą Strzeleczki przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie – Stowarzyszenie „Sursum Corda” z siedzibą: ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz. Witryna internetowa stowarzyszenia oraz profil w serwisie społecznościowym:

https://www.sc.org.pl/

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.sursum.corda/

Infolinia w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, prowadzona przez stowarzyszenie „Sursum Corda”: 18 4411 994 (pn - pt 8.00 - 16.00).

Do 31.12.2020 r. punkt prowadzi Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą: ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Dyżury w 2020 r.:

 • poniedziałek 8.00 – 12.00
 • piątek 8.00 – 12.00

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Zdzieszowicach

UWAGA – Funkcjonowanie punktu może być zawieszone z powodów epidemicznych. Patrz rozdział „Rejestracja i funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia epidemicznego”

W 2021 r. dyżur prawników wskazanych przez „Fundację Młodzi Ludziom”

 • poniedziałek 13.00 – 17.00
 • wtorek 8.00 – 12.00
 • środa 13.00 – 17.00
 • czwartek 13.00 – 17.00
 • piątek 13.00 – 17.00

Lokalizacja punktu

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 18

Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Punkt nie ma określonej specjalizacji. Punkt prowadzony jest w porozumieniu z Gminą Zdzieszowice przez organizację pozarządową wyłonioną w konkursie – „Fundacja Młodzi Ludziom” z siedzibą: Borysław 49, 96-130 Głuchów. Witryna internetowa fundacji oraz profil w serwisie społecznościowym:

https://fundacjamlodziludziom.pl/

https://www.facebook.com/Fundacja-M%C5%82odzi-Ludziom-822798944720669

Infolinia dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa w punktach prowadzonych przez „Fundację Młodzi Ludziom”: 519 686 888.

Do 31.12.2020 r. punkt prowadzi Stowarzyszenie „Sursum Corda” z siedzibą: ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz. Dyżury w 2020 r.:

 • poniedziałek 13.00 – 17.00
 • wtorek 8.00 – 12.00
 • środa 13.00 – 17.00
 • czwartek 8.00 – 12.00
 • piątek 13.00 – 17.00

(za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

Inne jednostki nieodpłatnego poradnictwa

W przypadku chęci skorzystania z innej formy nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, zachęcamy do zapoznania się z listą ośrodków i poradni świadczących takie porady w powiecie krapkowickim i poza jego granicami:

http://bip.powiatkrapkowicki.pl/download/attachment/17691/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa.pdf

Można również skorzystać z innych punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji, zlokalizowanych w innych powiatach na terenie kraju za pośrednictwem strony:

https://np.ms.gov.pl/zapisy

Edukacja prawna

W celu upowszechnienia poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz mediacji zachęcamy do korzystania z szeregu przydatnych treści i materiałów przygotowanych przez Powiat Krapkowicki we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Ministerstwo Sprawiedliwości i inne organizacje.

https://powiatkrapkowicki.pl/informator-i-aktualnosci/edukacja-prawna/

Więcej informacji o nieodpłatnym poradnictwie prawnym i obywatelskim

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
https://np.ms.gov.pl/

Dane osobowe

Korzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych takich jak imię nazwisko, dane kontaktowe, nr PESEL i innych, w celu realizacji usługi. Przetwarzanie danych wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.), a w przypadku pomocy de minimis również z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708). Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w formie papierowej w procesie rejestracji na wizytę w punkcie i archiwizacji oraz przez prawnika udzielającego poradę. Dane mogą być wykorzystywane anonimowo w celach statystycznych. Klauzule informacyjne:

https://powiatkrapkowicki.pl/informator-i-aktualnosci/rodo-klauzula-informacyjna/

https://powiatkrapkowicki.pl/files/public/uploads/npp/Klauzula_informacyjna_RODO_-_system_informatyczny.pdf

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 09-01-2018 11:22 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 05-01-2021 09:15
Przewiń do góryPrzewiń do góry