Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Zgłaszanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną
w uprawach i płodach rolnych

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (Dz. U z 2017 roku poz. 1295 z późn. zm.) od dnia 01.04.2018 roku podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich w tym ustalaniem wysokości odszkodowania w granicach administracyjnych Gminy Strzeleczki jest obecnie Wójt Gminy Strzeleczki.

Całość procedur szacowania, określonych w nowelizacji przepisów ww ustawy, związanych z komunikacją oraz obiegiem dokumentów realizowana będzie w oparciu o Urząd Gminy Strzeleczki i przedstawia się następująco:

 1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda zgłasza ją w formie wyłącznie pisemnej na adres Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki (sekretariat Urzędu, pok. Nr 105) w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele
  i sarny. 
  (załącznik - DOCformularz_zgloszenia_szkody.doc (36,50KB)j).
 1. Szacowania szkód dokonują zespoły, składające się z:
 • przedstawiciela gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody;
 • przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
 • właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

Szacowanie szkód składa się z:

 • oględzin;
 • szacowania ostatecznego szkód.

W przypadku szkód wyrządzanych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód wyrządzonych i zgłoszonych bezpośrednio przed ich zbiorem lub w trakcie stosuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

 1. Z każdego szacowania przedstawiciel Urzędu Gminy sporządza protokół w 3 egzemplarzach.
 1. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego jeżeli nie wniesiono odwołania.
 1. Każdemu z uczestników szacowania przysługuje odwołanie do nadleśniczego PGL Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania.

Odszkodowanie nie przysługuje:

 1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
 2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
 3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody
  na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń
  lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
 4. za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy
 5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
 6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
 7. za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach,
  w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie
  o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 - do dnia następującego po dniu:
 • w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo;
 • w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo;
 • zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

 

DZIERŻAWCY OBWODÓW ŁOWIECKICH FUNKCJONUJĄCY NA TERENIE GMINY STRZELECZKI

 

 1. Koło Łowieckie Nr 13 Bażant Opole

ul. Anny Jantar 6/11

45-807 Opole

Obwód łowiecki nr 95

Rejonizacja: Dobra, Nowy Bud, Strzeleczki (na północ od DW 409, przez Rynek do Zbychowic)

 1. Koło Łowieckie Nr 4 Odyniec w Lubrzy

ul. Szkolna 20

48-231 Lubrza

Obwód łowiecki nr 96

Rejonizacja: Strzeleczki (od ul. Niemodlińskiej), Ścigów i Racławiczki (na północ od drogi powiatowej 1833, ul. Niemodlińską w Racławiczkach do m. Chrzelice), Dziedzice

 1. Koło Łowieckie Dziczy Gaj w Krapkowicach

ul. Moniuszki 2/10

47-300 Krapkowice

Obwód łowiecki nr 98, 99

Rejonizacja: Dobra (od mostu na rzece Biała), Łowkowice i Pisarzowice (na wchód od drogi powiatowej 1837), Komorniki, Nowy Młyn

 1. Ośrodek Hodowli Zwierzyny Moszna

Moszna, 47-370 Zielina

Obwód łowiecki nr 102

Rejonizacja: Dobra (od mostu na rzece Biała), Łowkowice i Pisarzowice (na zachód od drogi powiatowej nr 1837), Buława, Wawrzyńcowice, Urszulanowice, Moszna, Zielina, Kujawy, Dziedzice i Racławiczki (na południe od drogi gminnej Racławiczki-Chrzelice), Ścigów (na południe od drogi powiatowej nr 1833), Strzeleczki (na południe od drogi powiatowej nr 1833, przez Rynek, DW nr 409 do Dobrej).

 

Więcej informacji:

 1. Urząd Gminy Strzeleczki

Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Referat Gospodarki Nieruchomości

Tel. 77 407 66 60 (wew.112)

k.rogosch-ryczyrz

 1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu

ul. Malczewskiego 4, 45-029 Opole

 

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 06-04-2018 07:55 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 06-04-2018 08:05
Przewiń do góryPrzewiń do góry