Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Informacja KRUS: Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoba podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:

 • ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
 • członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej?

1.  Rolnikowi lub domownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej w sytuacji, gdy uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku
z wykonywaniem tych czynności:

a)    na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub

b)    w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo
w drodze powrotnej lub        

c)    podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, w drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo w drodze powrotnej.

2.  Pomocnikowi rolnika przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, jeżeli uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych
w umowie o pomocy przy zbiorach.

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika, który ma stwierdzoną chorobę zawodową decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Kiedy nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej?

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

 • spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
 • będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Tryb postępowania przy zgłoszeniu wypadku przy pracy rolniczej.

Wypadek należy zgłosić bez zbędnej zwłoki w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (osobiście, telefonicznie lub na piśmie pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Miejsce i przedmioty związane z wypadkiem w miarę możliwości zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika Kasy.

Wysokość jednorazowego odszkodowania.

Jednorazowe   odszkodowanie wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Orzeczenia dotyczące stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w związku
z ustaleniem prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wydają w pierwszej instancji - lekarze rzeczoznawcy Kasy, a w drugiej instancji - komisje lekarskie Kasy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1376 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn (Dz. U. z 2005r., Nr 76, poz. 669),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1150 z późn. zm.).

Bliższe informacje dotyczące jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w każdej jednostce organizacyjnej Kasy.

Kasa zaprasza rolników i ich rodziny do udziału w działaniach prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Informacje o wszystkich planowanych wydarzeniach znajdują się na stronie internetowej http://www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/

 

Opracowane przez: Biuro Świadczeń - Centrala KRUS

Rehabilitacja lecznicza dla osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego, oraz poprawa jego zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu centrach rehabilitacji leczniczej zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są:

 • Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy
  w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy
  w gospodarstwie rolnym, którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia
  i rehabilitacji.
 • Dzieci rolników, jeśli przynajmniej jeden z  rodziców  jest uprawniony do świadczeń KRUS.

Aby skorzystać z rehabilitacji wymienione wyżej osoby, muszą spełniać jeden
z warunków:

 • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 • podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
 • mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i jest realizowana w warunkach stacjonarnych.

Podstawą skierowania jest:

 • wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta lub
 • prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\ komisji lekarskiej KRUS
  o przyznanym przedłużonym zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy powyżej 180 dni albo okresowej rencie rolniczej.

Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby na rencie stałej.

Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji
w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę.

Wniosek złożony przez rolnika w oddziale regionalnym KRUS lub w placówce terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). 

Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji uzgadniany jest termin wyjazdu.

Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w warunkach stacjonarnych w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolniczej Kasy, w formie turnusów rehabilitacyjnych. Turnus trwa 21 dni.

Okres rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony, w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17dni zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,
a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej ponosi KRUS.

Rehabilitacja KRUS prowadzona jest w następujących Centrach Rehabilitacji Rolników:

Szklarska Poręba „Granit” (211km od Opola), Iwonicz Zdrój (386km), Horyniec-Zdrój (466km), Kołobrzeg „Niwa” (599km), Świnoujście „Sasanka” (571km), Jedlec (162km).

W zakładach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Opracowała: Joanna Sendyka

Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Opolu

Serdecznie zachęcam do składania wniosków o rehabilitację, wypełnionych przez lekarza POZ lub lekarza specjalisty, do najbliższej Placówki Terenowej KRUS (w Brzegu, Głubczycach, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Strzelcach Opolskich) lub do Oddziału Regionalnego w Opolu, przy ul. Ozimskiej 51A. Czeka na Państwa bogata oferta zabiegów
w Centrach Rehabilitacyjnych Rolników w całej Polsce, a realizacja programu medycznego zapewni szybki powrót do zdrowia.

Lech Waloszczyk

Dyrektor OR KRUS w Opolu

Do pobrania:

XLSWysokosc_skladek_w IV kw_2018_wartosci.xls (31,00KB)

 

 

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 14-09-2018 12:24 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 14-09-2018 12:37
Przewiń do góryPrzewiń do góry