Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

III Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 19 grudnia 2018 r. o godzinie 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się III sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                         Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.Przyjęcie protokołu z sesji  Nr II/18 w dniu 29.11.2018 r.

4.Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między I a III sesją.

5.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.

6.Uchwalenie budżetu gminy na 2019 r. (projekt z dnia 14.11.2018 r.):

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej – Wójt/Skarbnik Gminy,

b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej – Wójt/Sekretarz Gminy,

c) odczytanie opinii i wniosków komisji – przewodniczący Komisji Samorządowej,

d) przedstawienie stanowiska wobec opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad wnioskami komisji,

f ) głosowanie nad każdym z wniosków komisji,

g) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.,

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 14.11.2018 r. – Skarbnik Gminy,

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. – projekt z dnia 10.12.2018 r. – Skarbnik Gminy

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzeleczki” – projekt z dnia 10.12.2018 r. – podinsp. ds. ochrony środowiska,

10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – projekt z dnia 06.12.2018 r. – kierownik GOPS,

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – projekt z dnia 06.12.2018 r. – kierownik GOPS,

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Strzeleczki „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2019 – 2023 – projekt z dnia 06.12.2018 r. – kierownik GOPS,

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – projekt z dnia 06.12.2018 r. – kierownik GOPS,

14.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Strzeleczki w przedmiocie udzielania informacji publicznych na złożony wniosek – projekt z dnia 10.12.2018 r. – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

15.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach w przedmiocie udzielania informacji publicznych na złożony wniosek– projekt z dnia 10.12.2018 r. – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli gminy Strzeleczki do Związku Gmin „Aqua Silesia” z siedzibą w Głogówku – projekt z dnia 12.12.2018 r. – Sekretarz Gminy,

17.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

18. Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.

19.Zamknięcie sesji.

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-12-2018 15:18
Przewiń do góryPrzewiń do góry