Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

IV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godzinie 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się IV sesja Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                                      Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3. Wręczenie nagród w konkursie świątecznym na najładniej udekorowaną posesję oraz szopkę bożonarodzeniową.

4. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr III/18 w dniu 19.12.2018 r.

5. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między III a IV sesją.

6. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. – projekt z dnia 16.01.2019 r. – Skarbnik Gminy

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki, a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 16.01.2019 r. - Sekretarz Gminy

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 16.01.2019 r. - kier. ref. gosp. komun. i nieruchom.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 roku” – projekt z dnia 08.01.2019 r. - kierownik referatu gosp. komun. i nieruchom.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nazw ulic w Gminie Strzeleczki – projekt
z dnia 15.01.2019 r. - Sekretarz Gminy

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2019 r. – projekt z dnia 10.01.2019 r. - podinsp. ds. obsługi rady gminy

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2019 – projekt z dnia 17.01.2019 r. - prac. ds. profil. alkohol.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Strzeleczki programu „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora” – projekt z dnia 16.01.2019 r. - prac. ds. profil. alkohol.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki - projekt z dnia 23.01.2019 r. - kierownik referatu gosp. komun. i nieruchom.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie gminy Strzeleczki - projekt z dnia 23.01.2019 r. – kierownik referatu gosp. komun. i nieruchom.

 17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych - projekt z dnia 23.01.2019 r. - podinsp. ds. obsługi rady gminy.

 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 19. Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.

 20. Zamknięcie sesji.

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-01-2019 14:10
Przewiń do góryPrzewiń do góry