Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STRZELECZKI W ROKU 2019

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZELECZKI CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA: UNIESZKODLIWIANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STRZELECZKI W ROKU 2019

Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Dofinansowaniem objętych będzie 50% kosztów kwalifikowanych niezbędnych do osiągnięcia efektu ekologicznego, które obejmują:

 • demontaż,
 • zbieranie,
 • transport,
 • unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). 

W ramach ogłoszonego konkursu Gmina Strzeleczki ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie polegające na: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki”.

Osoby pragnące pozbyć się azbestu z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018 r., w terminie do dnia 21.06.2019 r. zobowiązane są do złożenia kompletu uzupełnionych dokumentów tj.:

 • wniosek,
 • wykaz nieruchomości objętych wnioskiem,
 • ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
 • kopię zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniem o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz kserokopią mapy nieruchomości na której zalega azbest należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1), dokonanie zgłoszenia nie jest wymagane w przypadku gdy odpady zawierające azbest zostały zdemontowane wcześniej (zalegają w obrębie działki, ale zostały zdjęte z obiektu budowlanego),
 • dokumentacja fotograficzna wykonana w kolorze przedstawiająca budynki, z których zamierza się usunąć azbest bądź miejsca, w których został on zdeponowany (zdjęcia można przesyłać drogą mailową na adres a.popek@strzeleczki.pl lub załączać na elektronicznych nośnikach danych, wykonane fotografie powinny dokładnie odzwierciedlać stan faktyczny, a w przypadku zalegania pokrywy śnieżnej zdjęcia można załączyć do wniosku w późniejszym terminie),
 • oświadczenie.

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą i/lub rolniczą

1. Działalność rolnicza – w przypadku jeżeli azbest zalega na budynku, który jest ściśle związany z działalnością rolniczą (np. budynek gospodarczy w którym znajdują się maszyny rolnicze), dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” w rolnictwie (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz. 810)). W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

 • oświadczenie o nie przekroczeniu kwoty 15 tys. euro (jeżeli suma pomocy publicznej otrzymanej  w okresie 3 lat  (bieżący rok oraz 2 poprzednie lata)  oraz pomocy wnioskowanej nie przekracza kwoty będącej równowartością 15 tys. euro),
 • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

Jeżeli wnioskodawca nigdy nie otrzymał pomocy „de minimis” w rolnictwie przedkłada z wnioskiem jedynie oświadczenie.

2. Działalność gospodarcza – w przypadku jeżeli azbest zalega na budynku, który jest ściśle związany z działalnością gospodarczą, dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311). W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

 • oświadczenie o nie przekroczeniu kwoty 200 tys. euro wraz z oświadczeniem, że Beneficjent nie znajduje się w trudnej sytuacji (jeżeli suma pomocy publicznej otrzymanej  w okresie 3 lat  (bieżący rok oraz 2 poprzednie lata)  oraz pomocy wnioskowanej  nie przekracza kwoty będącej równowartością 200 tyś. Euro,
 • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc „de minimis”:,
 • Oświadczenie o nie zaleganiu ZUS i US,
 • Oświadczenie o charakterze prowadzonej działalności.

Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis wraz z wnioskiem muszą złożyć m.in. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (PKD jest ważny i wielkość przedsiębiorcy, NIP). Następnie po wykonaniu zadania za dzień udzielenie pomocy de minimis dla przedsiębiorców (tak jak i dla rolników) jest dzień zapłaty faktury. Bierze się ze strony NBP średni kurs euro i zamienia kwoty w złotych na euro i wydaje zaświadczenie. Do zaświadczenia dołączyć pismo przewodnie i całość przekazać do podatków. Następnie na podstawie formularza, zaświadczenia i pisma przewodniego wprowadza dane do SHRIMPU w terminie 7 dni od dnia wydania zaświadczenia (zapłaty faktury).

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do dnia 21.06.2019 r.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Popek, tel. 77 407 66 73, w czasie pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:30 do 15:30, środa od godz. 7:30 do 17:00, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00.

Przybliżony termin realizacji zadania: sierpień – wrzesień 2019

 

Druki do pobrania :

DOCDe-minimis-przedsiebiorcy-procedura.doc (23,00KB)
DOCFormularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce.doc (34,00KB)
DOCFormularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.doc (179,50KB)
DOCOswiadczenie- dp wniosku azbest 2019.doc (25,00KB)
DOCOswiadczenie-200-tys-euro.doc (25,00KB)
DOCOswiadczenie-o-charakterze-prowadzonej-dzialalnosci.doc (25,50KB)
DOCOswiadczenie-o-nie-otrzymaniu-pomocy-de-minimis-w-rolnictwie.doc (23,50KB)
DOCOswiadczenie-o-nie-przekroczeniu-kwoty-15-tys-euro.doc (22,50KB)
DOCOswiadczenie-o-niezaleganiu-zus-i-us.doc (22,50KB)
DOCXWniosek- azbest 2019.docx (23,10KB)
XLSWniosek- azbest 2019.xls (25,50KB)
 

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-06-2019 12:21 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 13-06-2019 14:41
Przewiń do góryPrzewiń do góry