Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe)

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przed uzyskaniem decyzji m.in. o pozwoleniu na budowę, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egz.) (wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych) - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • raport  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4 egz.) (wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych) - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem w formie elektronicznej;
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej w wysokości 205 zł;
 • pełnomocnictwo (wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za jego udzielenie).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, bud. A (sekretariat) tel. 77 407 66 60 / 77 407 66 65

Opłaty

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • 205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Powyższe opłaty wnosi się na konto Urzędu Gminy Strzeleczki w Banku Spółdzielczym Gogolin O/Strzeleczki nr 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004 lub w kasie Urzędu Gminy Strzeleczki

Termin i sposób załatwienia
Po wpływie ww. dokumentów następuje m.in.:

 • weryfikacja kompletności złożonych dokumentów,
 • ustalenie stron postępowania,
 • wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydane zostaje postanowienie nakładające obowiązek bądź stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, a także do organu właściwego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Strzeleczki.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, bud. B, w pokoju nr 106, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania

Do pobrania:

XLSXWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.xlsx (60,82KB)
 


 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 27-08-2012 10:04 Modyfikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data modyfikacji: 17-02-2023 08:37
Przewiń do góryPrzewiń do góry