Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Informacja dla mieszkańców o zmianie opłat za odbiór odpadów komunalnych od dnia 01.02.2020 r.

Informujemy mieszkańców o zmianie opłat za odbiór odpadów komunalnych od dnia 01.02.2020 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana od gospodarstwa domowego. Miesięczne stawki opłaty za gospodarstwo domowe wynoszą:

1) za gospodarstwo domowe 1 osobowe w wysokości 30,00 zł;

2) za gospodarstwo domowe 2 osobowe w wysokości 60,00 zł;

3) za gospodarstwo domowe 3 osobowe w wysokości 90,00 zł;

4) za gospodarstwo domowe 4 osobowe w wysokości 120,00 zł;

5) za gospodarstwo domowe 5 osobowe w wysokości 150,00 zł;

6) za gospodarstwo domowe powyżej 5 osób w wysokości 150,00 zł oraz po 5,00 zł dodatkowo od każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym.

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 7 zł od osoby, od jednej do pięciu osób w gospodarstwie domowym. Każdy właściciel nieruchomości, który chce skorzystać ze zwolnienia z opłat za śmieci kompostowane we własnym kompostowniku, ma obowiązek złożyć nową deklarację i oddać pojemnik brązowy firmie wywożącej śmieci.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarstwo domowe wynoszą wtedy odpowiednio:

1) za gospodarstwo domowe 1 osobowe w wysokości 23,00 zł;

2) za gospodarstwo domowe 2 osobowe w wysokości 46,00 zł;

3) za gospodarstwo domowe 3 osobowe w wysokości 69,00 zł;

4) za gospodarstwo domowe 4 osobowe w wysokości 92,00 zł;

5) za gospodarstwo domowe 5 osobowe w wysokości 115,00 zł;

6) za gospodarstwo domowe powyżej 5 osób w wysokości 115,00 zł oraz po 5,00 zł dodatkowo od każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym.

Informujemy również, że do końca stycznia, popiół może być oddawany w brązowych pojemnikach, natomiast od miesiąca lutego popiół odbierany będzie w pojemnikach szarych, które mieszkańcy otrzymają do końca stycznia 2020 r. od firmy wywożącej odpady.

Nowe deklaracje na śmieci będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki i w Urzędzie Gminy, pokój 111 budynek B, od 13 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 6k ust 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.

4c.  Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

Przypominamy o obowiązku segregowania śmieci. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie w tym wypadku podwojona.

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą o zmianie opłat za śmieci od dnia 01.02.2020 r.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 5,90 zł za jeden pojemnik;

2) o pojemności 240 l - w wysokości 11,80 zł za jeden pojemnik;

3) o pojemności 660 l - w wysokości 32,50 zł za jeden pojemnik;

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 54,10 zł za jeden pojemnik;

 W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną  za gospodarowanie odpadami komunalnymi , za  odbiór odpadów komunalnych z pojemnika:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 11,80 zł za jeden pojemnik;

2) o pojemności 240 l - w wysokości 23,60 zł za jeden pojemnik;

3) o pojemności 660 l - w wysokości 65,00 zł za jeden pojemnik;

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 108,20 zł za jeden pojemnik;

 Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na tworzywa sztuczne, metale, papier, tekturę, szkło, opakowania wielomateriałowe, popiół, bioodpady od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 60, 80 lub 120 l - w wysokości 16,90 zł za jeden worek;

2) o pojemności 120 l - w wysokości 5,90 zł za jeden pojemnik;

3) o pojemności 240 l - w wysokości 11,80 zł za jeden pojemnik;

4) o pojemności 660 l - w wysokości 32,50 zł za jeden pojemnik;

5) o pojemności 1100 l - w wysokości 54,10 zł za jeden pojemnik;

 

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,00 zł za rok od nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy, lub od  innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 338,00 zł za rok od domku lub nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W 2020 r. i 2021r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzeleczki prowadzi wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma „Naprzód”, 44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 144b,  tel. 506009068, 506009059, 506009060.

 

 

 

    

Opublikował(a):  Data publikacji: 31-12-2019 11:47
Przewiń do góryPrzewiń do góry