Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej i Rewizyjnej

W dniu 23 stycznia 2020 r. o godzinie 13:00 w sali narad urzędu gminy  w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej, a bezpośrednio po nim posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

1) działalność oświatowa w gminie – kierownik GZEAS,

2) sprawozdanie z realizacji Programu ochrony zabytków – insp. ds. planowania przestrzennego,

3) ustalenie planu pracy komisji samorządowej na 2020 r.,

4) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

     a) zmiany w budżecie gminy na 2020 r. – Skarbnik Gminy,

     b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 r. – Skarbnik Gminy,

     c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki –  insp. ds. planowania przestrzennego,

     d) sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Strzeleczki – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

     e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2020 – prac. ds. profilaktyki alkoholowej,

     f) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego – kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,

    g) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Strzeleczki na rok szkolny 2019/2020 – kierownik GZEAS,

    h) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach – przewodniczący komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

    i) przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy – insp. ds. obsługi rady gminy,

    j) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2020 r. – insp. ds. obsługi rady gminy,

      5) sprawy bieżące.

Tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

1) kontrola działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w roku szkolnym 2018/2019,

2) realizacja wniosków komisji z 2019 r.,

3) ustalenia planu pracy komisji na 2020 r.,

4) sprawy bieżące.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-01-2020 10:41
Przewiń do góryPrzewiń do góry