Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Postępowanie w sprawie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

Zasady sprawowania ochrony nad terenami zielonymi i zadrzewieniami wprowadza ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), a postępowanie w sprawie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów prowadzone jest zgodnie z wytycznymi ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 (Dz. U. z 2016 r, poz. 23 z późń. zm.).

Obecny stan prawny wprowadza szereg odstępstw od konieczności ubiegania się o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, do których należą:

 1. usuwanie drzew albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
 2. usuwanie krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego bądź 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. usuwanie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (właściciel nieruchomości jest zobligowany dokonać zgłoszenia do organu- Wójta Gminy Strzeleczki zamiaru usunięcia drzewa jeżeli jego obwód na wysokości 5 cm przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i srebrzystego, 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego bądź 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew);
 5. usuwanie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 6. usuwanie drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 7. usuwanie drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 8. usuwanie drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 9. usuwanie drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 10. usuwanie drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 11. usuwanie drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 12. usuwanie drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 13. usuwanie drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 14. usuwanie drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 15. usuwanie drzew lub krzewów w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 16. usuwanie drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu oraz inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 17. usuwanie drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach odrębnych.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 4 zawierać powinno imię, nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzew oraz rysunek lun mapkę określającą usytuowanie drzew na działce. W ciągu 21 dni od dokonania zgłoszenia organ zobowiązany jest do dokonania oględzin drzewa oraz może w przeciągu kolejnych 14 dni wnieść sprzeciw w przypadku gdy przedmiotowy teren wpisany jest do rejestru zabytków lub jest chroniony zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy też jest objęty formą ochrony przyrody.

W pozostałych przypadkach usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/krzewów powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę właściciela lub posiadacza nieruchomości, na której rosną drzewa i/lub krzewy objęte zakresem wniosku;
 • oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm (w przypadku posiadania dwóch pni na tej wysokości obwód każdego z nich gdy drzewo nie posiada pnia- obwód mierzony bezpośrednio pod koroną), wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 • wskazanie czy planowane usunięcie drzew/krzewów wynika z prowadzonej działalności gospodarczej;
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany, z zaznaczonym usytuowaniem drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 • projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew/krzewów jeśli są planowane (wskazanie informacji o liczbie, gatunku, miejscu i planowanym terminie wykonania);
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2015, poz. 1651 z póź. zm,) jeżeli zostało wydane.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Sposób załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku lub zgłoszenia wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Strzeleczki;
 • wszczęcie postępowania administracyjnego i dokonanie oględzin terenowych drzew i/lub krzewów objętych zakresem wniosku lub zgłoszenia;
 • wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie przedmiotowych drzew i/lub krzewów lub nie wyrażenie sprzeciwu co do przedmiotu sprawy.

Opłaty:

 • zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej- wg załącznika, cz. III ust. 44, pkt 6 (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.);
 • maksymalna stawka opłat za usuwanie drzew wynosi 500 zł za 1 cm obwodu oraz w przypadku krzewów 200 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni (art. 85, ust. 5 i 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2134 z późn. zm.));
 • zgodnie z art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się opłat za usuwanie:
  • drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
  • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
  • drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
  • drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
  • drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
  • drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
  • topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
  • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
  • drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
  • drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
  • drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od złożenia wniosku, do 35 dni w przypadku dokonania zgłoszenia

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie od wydanej decyzji należy złożyć w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Strzeleczki.

Informacje dodatkowe:

 • w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest Wojewódzki Konserwator Zabytków. Do pobrania: PDFWytyczne OWKZ.pdf (60,43KB)
 • na obszarze chronionego krajobrazu zabrania się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeb ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych (Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego nr XX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu);

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz 2134 z późń. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23 z późń. zm.)
 • Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego nr XX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Op. z 2016 r., poz. 2017)

Do pobrania:

 1. XLSXWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.xlsx (60,62KB)
 2. PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.pdf (418,27KB)
   
Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 09-01-2013 10:46 Modyfikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data modyfikacji: 17-02-2023 08:45
Przewiń do góryPrzewiń do góry