Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i ewidencja zbiorników bezodpływowych

23620_oczyszczalnia_sciekow1_600.jpeg

Przepisy prawa zawarte w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), nakładają na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

1. Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.


Podstawa prawna

 • art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) - część I, pkt 13 załącznika do ustawy.

Wymagane dokumenty:


Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

 1.   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2.   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb);
 3.   rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4.   czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5.   wielkość i rodzaj emisji;
 6.   opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7.   informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.


Załączniki:

 • kopia mapy ewidencyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
 • kopia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach,
 • kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub oświadczenie o zamiarze wykonania instalacji wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego bowiem zwolnione z opłaty skarbowej jest dokonywanie zgłoszeń w sprawach budownictwa mieszkaniowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, bud. A (sekretariat), tel. 77 4668105

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Inne informacje
Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, bud. B, w pokoju nr 106, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Nr kontaktowy 77 407 66 65.

Materiały do pobrania

zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

DOCZgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.doc (41,00KB)
PDFZgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf (211,37KB)

2. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych.

W celu dokonania wpisu do ewidencji zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie gminy Strzeleczki należy wypełnić deklarację i złożyć ją w siedzibie urzędu.

DOCXDeklaracja do ewidencji zbiorników bezodpływowych.docx (140,07KB)
 


 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 09-01-2013 11:41 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 18-02-2021 10:26
Przewiń do góryPrzewiń do góry