Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Plany i programy

plany i programy.jpeg

Plany i programy

„Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Strzeleczki”
to dokument, którego celem strategicznym jest wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Podstawę do sporządzenia przedmiotowego planu stanowi przeprowadzona inwentaryzacja bazowa emisji ditlenku węgla (CO2), a jej wyniki to punkt wyjścia do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym i protokole z Kioto. Podstawowym celem opracowania jest dążenie do ograniczenia emisji CO2 do 2020 roku poprzez wdrożenie zaprojektowanego planu działań obejmującego wszystkie obszary, na które władze lokalne mogą mieć wpływ. 
Załącznik: PDFPlan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_Gminy_Strzeleczki_04_2017.pdf (1,82MB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzeleczki za rok 2015
Załącznik: PDFAnaliza stanu gosp. odpadami 2015.pdf (305,37KB)

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018
Zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) program ochrony środowiska dla gminy sporządzany jest co 4 lata i zatwierdzany uchwałą Rady Gminy.
Obecne opracowanie jest aktualizacją przyjętego uchwałą nr XXVIII/213/5 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 kwietnia 2005r Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki.
Celem niniejszej aktualizacji jest dostosowanie zapisów Programu Ochrony Środowiska do obecnych uwarunkowań prawnych oraz do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Strzeleczki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska

Załącznik POS: PDFProgram Ochrony Środowiska.pdf (1,57MB)

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz dla osiągnięcia celów założonych w Polityce Ekologicznej Państwa na władzach publicznych ciąży obowiązek opracowania Planów Gospodarki Odpadami.
Tworzenie Planów Gospodarki Odpadami ma na celu wytyczenie ogólnych kierunków działań, zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, realizowanych za pomocą konkretnych zadań w wyznaczonym okresie czasowym.
Znowelizowana ustawa o odpadach wprowadza m.in. zamiany dotyczące zawartości planów gospodarki odpadami. W związku z tym zaistniała konieczność aktualizacji Planu Gospodarki dla Gminy Strzeleczki zgodnie z brzmieniem niektórych przepisów ustawy.
Poprzedni Plan Gospodarki Odpadami, będący integralną częścią Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki, obejmował działania na lata 2004-2014. Został on wprowadzony w życie uchwałą Nr XXVIII/213/5 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 kwietnia 2005r. Niniejsze opracowanie jest aktualizacją tego dokumentu.

Załącznik PGO: PDFPlan Gospodarki Odpadami.pdf (1,14MB)

Program Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki na lata  2011-2032
Program Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki na lata 2011-2032 ma na celu usuwanie odpadów zawierających azbest oraz wyeliminowanie oddziaływania azbestu na środowisko w wioskach oraz sołectwach Gminy Strzeleczki.
Na gminy nałożony został obowiązek informowania mieszkańców na temat negatywnych skutków oddziaływania azbestu na stan zdrowia mieszkańców oraz o możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest, co ma na celu skłonienie właścicieli nieruchomości do wypełnienia nałożonego na nich ustawowo obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r.
Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza.
Dzięki opracowaniu i wdrożeniu Programu Usuwania Azbestu, Gmina Strzeleczki przystępuje do konkursów na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
O najbliższych naborach wniosków dotyczących usunięcia azbestu, mieszkańcy Gminy Strzeleczki zostaną powiadomieni przez ogłoszenie o naborze wniosków na stronie internetowej Gminy www.strzeleczki.pl, przez ogłoszenia wywieszone w zwyczajowo przyjętym miejscu na terenie danej miejscowości jak również poprzez ogłoszenie podczas niedzielnych Mszy Świętych.

Załącznik PUA: PDFodpady (732,72KB)


Prognoza oddziaływania na środowisko projektów aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektów następujących dokumentów:

  1. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 (zwanego dalej POŚ),
  2. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 (zwanego dalej PGO).

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy jest art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.). Ustawa ta zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty m.in. planów lub programów w dziedzinie m.in. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Załącznik Prognoza: PDFPrognoza.pdf (895,38KB)

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 09-01-2013 12:14 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 09-05-2017 12:31
Przewiń do góryPrzewiń do góry