Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 299/2 z k. m. 7 w miejscowości Dobra - Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wydanie decyzji

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRZELECZKI

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 299/2 z k. m. 7 w miejscowości Dobra

Zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek
Spółki: Gospodarka Solarna Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Olafa Korgel, uzupełniony dnia 23.09.2020 r., w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na: Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 299/2 w miejscowości Dobra”, nawiązując do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania (nr pisma GK III.6730.30.2.2020 r. z dnia 11.08.2020 r. oraz obwieszczenia nr GKIII.6730.30.4.2020 z dnia 21.09.2020 r. i nr GKIII.6730.30.12.2020 z dnia 19.10.2020 r ) informuje się, iż dnia 18.11.2020 r. wydana została decyzja nr GK III.6730.30.13.2020 o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, Rynek 4. Zgodnie z art. 49 b Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu wydanej decyzji.

Zgodnie z art. 49 ww. ustawy zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stronom przysługuje prawo odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Zgodnie z treścią art. 127a KPA:

  1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  3. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania
    od decyzji, nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

PDF14.GKIII.6730.30.14.2020_obwieszczenie.pdf (528,94KB)
 

 

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 19-11-2020 12:05 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 19-11-2020 12:14
Przewiń do góryPrzewiń do góry