Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

GKRPA - informacje

GKRPA.png

GKRPA została powołana na podstawie art. 41  ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.).

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzeleczkach wchodzą:

 1. Karolina Burmistrz – Przewodniczący Komisji
 2. Teresa Suchodolska - Członek
 3. Amanda Kobielska – Członek
 4. Elżbieta Rataj – Członek
 5. Romuald Widziak – Członek

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzeleczkach  należy m.in.:

 • Inicjowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie Strzeleczki
 • Motywowanie osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu do zmiany własnego postępowania
 • Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin do odpowiednich poradni i instytucji pomocowych
 • W sytuacjach, gdy nadużywanie alkoholu powoduje:

rozkład życia rodzinnego;
demoralizację nieletnich;
znęcanie się nad rodziną;
systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego;
uchylanie się od pracy;

a osoba uzależniona odmawia lub nie podejmuje współpracy z Komisją – kierowanie wniosku do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich o wszczęcie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

 • Zakładanie „Niebieskich Kart”

PROCEDURA URUCHAMIANA PRZEZ GKRPA (na podstawie art. 24 – 38 w/w ustawy)

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy wypełnić WNIOSEK i złożyć go w GKRPA właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy (Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, II piętro, pokój 207). Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, krewny, sąsiad) bądź instytucja: GOPS, Policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy, kurator, izba wytrzeźwień. Wg obowiązujących przepisów prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, nie podejmuje obowiązku pracy, zakłóca porządek publiczny oraz swoim zachowaniem demoralizuje nieletnich, którzy np. wspólnie z nim zamieszkują pod jednym dachem.

 

GKRPA:

 

 • Przyjmuje wniosek a następnie zaprasza osobę zgłoszoną na posiedzenie
 • Kieruje na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 • Przygotowuje dokumentację zebraną w sprawie (opinia biegłych – jeżeli była sporządzania, protokół rozmowy z osobą, która zgłosiła ten przypadek, protokół rozmowy z osoba uzależnioną – jeżeli taka się odbyła oraz inne dokumenty pomocne w sprawie) i przesyła wniosek do sądu o wszczęcie procedury leczenia odwykowego

 

Sąd w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku wyznacza termin pierwszej rozprawy. Może zarządzić przeprowadzenie badania przez biegłego (jeżeli nie było wcześniej wykonane). Na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji orzeka o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu stacjonarnym bądź niestacjonarnym w zakładzie odwykowym. Obowiązek leczenia trwa tak długo jak wymaga tego cel leczenia, jednak nie dłużej niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. W wypadku ustania obowiązku poddanie się leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustanowienia.

 

Możliwe wersje wydarzeń po złożeniu wniosku do GKRPA:

Wariant 1

Osoba, którą Komisja wzywa, przychodzi i przyznaje, że ma problem alkoholowy oraz że chce podjąć leczenie dobrowolnie.

Dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse powodzenia. W takim przypadku, przedstawiamy ofertę ośrodków leczenia uzależnienia pobliżu miejsca zamieszkania. Leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż cyklicznie podejmowane są działania pozwalające ustalić czy dana osoba leczy się i utrzymuje abstynencję. W przypadku zaprzestania leczenia i powrotu do nałogu sprawa zostanie skierowana do właściwego Sądu.


Wariant 2

Osoba wezwana przychodzi  oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego (przykładowe tłumaczenie: „bo zgłoszenie jest wynikiem nieporozumień rodzinnych, odwetu” itp.) i nie zamierza podjąć leczenia.

W takiej sytuacji komisja podejmuje rozmowy uświadamiające, motywujące pomagając osobie zgłoszonej dostrzec swoje picie z wielu perspektyw. W przypadku, gdy osoba zgłoszona zaprzecza piciu lub je bardzo umniejsza i usprawiedliwia, odmawiając podjęcia leczenia odwykowego, a wnioskodawca podaje fakty nadmiernego picia kierowana jest na badanie przez biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psychiatra oraz psycholog/ specjalista psychoterapii uzależnień). Koszty badania pokrywa Gmina, a jego wynik jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym postępowaniu przed Sądem. Jeżeli z opinii orzekających biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest umarzana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, to wówczas sprawa kierowana jest do właściwego Sądu.

 

Wariant 3

 

Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu. Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

 • osoba zgłoszona odmawia podjęcia leczenia odwykowego a opinia biegłych potwierdza uzależnienie od alkoholu.
 • osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na nie, Komisja również kieruje sprawę do Sądu – Komisja bowiem nie ma możliwości zmuszenia kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje Sądowi.
 • do Sądu sprawa kierowana jest także wtedy, gdy osoba w ogóle nie zgłosi się do Komisji ani na badania do biegłych (wezwania na rozmowę wysyłane są, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
 • w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, a wnioskodawca podaje fakty nadmiernego picia, sprawa również jest kierowana do Sądu.

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne, koszty sądowe ponosi Gmina.

Wszystkie opisane wyżej działania Komisji i Sądu w tym przedmiocie wynikają z obowiązujących w Polsce przepisów, a czas rozpatrywania sprawy wynika z konieczności przestrzegania zasad istniejącego prawa.

JEŻELI:

 • W Twojej rodzinie dzieje się źle
 • Ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu
 • Występuje przemoc, jesteś bita, poniżana i obrażana
 • Chcesz pomóc alkoholikowi
 • Podejrzewasz, że Twoje dziecko pije alkohol lub bierze narkotyki
 • Myślisz, że Twoje życie nie ma sensu


PRZYJDŹ ALBO ZADZWOŃ!!!!!


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W STRZELECZKACH.
Strzeleczki, ul. Rynek 4
Budynek UG, II piętro pokój 207
77 / 407 66 74

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 19-06-2013 11:59 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 02-06-2021 11:04
Przewiń do góryPrzewiń do góry