Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

XXXVIII SESJA RADY GMINY STRZELECZKI

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 14:00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4
odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Strzeleczki.
Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl 
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                       /-/ Włodzimierz Wolny
Porządek sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVII/21 w dniu 22.10.2021 r.
4.    Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXXVII a XXXVIII sesją.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. – projekt z dnia 16.11.2021 r. – Skarbnik Gminy.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 16.11.2021 r. r. – Skarbnik Gminy.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt z dnia 05.11.2021 r. – Skarbnik Gminy.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – projekt z dnia 09.11.2021 r. – Sekretarz Gminy.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/20 Rady Gminy Strzeleczki 
z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt z dnia 05.11.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/149/20 Rady Gminy Strzeleczki 
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt z dnia 05.11.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/105/20 Rady Gminy Strzeleczki 
z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – projekt z dnia 05.11.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 05.11.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. 
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza – projekt z dnia 09.11.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu położonej w miejscowości Wawrzyńcowice – projekt z dnia 10.11.2021 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia  – projekt z dnia 05.11.2021 r. – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji celowej Gminie Proszków na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 16.11.2021 r. – p.o. Kierownik GZEAS.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 23.11.2021 r. – Sekretarz Gminy.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 23.11.2021 r. – Sekretarz Gminy
20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21.    Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
22.    Zamknięcie sesji.

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 17-11-2021 14:52 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 24-11-2021 11:03
Przewiń do góryPrzewiń do góry