Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJA

dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Strzeleczki

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) na skutek wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648) Wójt Gminy Strzeleczki obowiązany jest do dostosowania druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do obowiązujących przepisów prawnych.

W świetle ww. przepisów prawa właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie złożyli stosownego oświadczenia o wystąpieniu z systemu gminnego pozostają na okres dwóch lat tj. od 01.01.2022 r. do 31.01.2023 r. w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez gminę i obowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady. W związku z powyższym właściciel nieruchomości zobowiązany jest obligatoryjnie segregować odpady komunalne przynajmniej na 5 frakcji. Ponadto zgodnie z art. 6j ust. 3 ww. ustawy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich poróżnień lub odbiorów wynikających z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych uchwale o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo harmonogramu odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można odesłać lub dostarczyć osobiście do tut. Urzędu w terminie do 20.01.2022 r.

DOCDEKLARACJA nieruchomości niezamieszkałe - DRUK.doc (120,00KB)
DOCWZÓR druku wypełnionej deklaracji.doc (123,00KB)

PDFHarmonogram niezamieszkałe 2022.pdf (184,45KB)

Nieruchomości niezamieszkałe.png

PODSTAWA PRAWNA:

PDFNr XXXVIII-244-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII-106-21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty.pdf (566,83KB)
PDFNr XXXVIII-246-21 z 25.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/105/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki.pdf (254,83KB)

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 30-12-2021 14:28 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 04-01-2022 13:27
Przewiń do góryPrzewiń do góry