Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Zmiany w programie "Czyste Powietrze"

Informujemy, że od dnia 25.01.2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu rozpoczął nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach części 3 programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1. 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach części 3 programu priorytetowego „Czyste powietrze” Beneficjencji mogą otrzymać nawet do 90% poniesionych kosztów na wymianę źródeł ogrzewania, wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej, ocieplenie przegród budowlanych.

Osoba, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadzono do Programu „Czyste Powietrze”:

 1. Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:
 • Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu;
 • Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).
 1. Pozostałe istotne zmiany:
 • Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:

 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
 • Wzór Wniosku o płatność.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych od dnia 25.01.2022 r. zmian w programie „Czyste powietrze” można uzyskać w punkcie konsultacyjno - informacyjnym Gminy Strzeleczki pod numerem telefonu 77 407 66 68 lub na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w zakładce Czyste powietrze.

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 26-01-2022 16:48 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 26-07-2022 12:23
Przewiń do góryPrzewiń do góry