Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Aqua Sielsia

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

Przewodniczący Związku Gmin Aqua Silesia w Strzeleczkach

ogłasza nabór na stanowisko

 

Dyrektor Biura Związku

w Związku Gmin Aqua Silesia, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

 

  1. Wymagania niezbędne:

-  wykształcenie : wyższe,

-  staż pracy : minimum 3 lata,

-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

-  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni      praw publicznych,

-  obywatelstwo polskie,

-  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  nieposzlakowana opinia.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

- preferowane wykształcenie : administracyjne, budowlane lub pokrewne,

- preferowane doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej,

- uprawnienia budowlane,

- znajomość przepisów : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane,

- umiejętność redagowania projektów uchwał, umów i aktów prawnych,

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- samodzielność w podejmowaniu decyzji, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność

- prawo jazdy kat. B.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-  koordynowanie i zabezpieczanie warunków niezbędnych do realizacji zadań określonych w Statucie Związku,

 - utrzymywanie stałych kontaktów i stałej współpracy ze wszystkimi gminami należącymi do Związku,

- sprawowanie merytorycznej kontroli realizacji zadań budżetowych Związku oraz kontrola pod względem legalności i celowości wydatków oraz zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych,

- prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem i wykupem nieruchomości niezbędnych do wykonywania inwestycji,

- przygotowywanie uchwał i projektowanie budżetu,

- przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji.

  

  1. Warunki pracy na stanowisku :

-  miejsce wykonywania pracy : Związek Gmin Aqua Silesia w Strzeleczkach,

-  praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,

-  pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy,

 - wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na wskazanym stanowisku pracy,

-  czas pracy –  pełny wymiar – 1 etat.

  1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV ( życiorys),

-  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuowania zatrudnienia,

- kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe i innych dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie  o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

- kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa  polskiego,

- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia  22 listopada 2013 r. do godz. 10.00, pod adresem:

 

Związek Gmin Aqua Silesia

 Rynek 4

47-364 Strzeleczki

W zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -

            Dyrektor Biura Związku”.

Aplikacje, które wpłyną do Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin zatrudnienia : 01.01.2014 r.

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej  Związku Gmin.

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Strzeleczki – budynek „A” –I piętro.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

 Dodatkowych informacji udziela Przewodniczący Zarządu Związku pod numerem tel. 77 407 66 62.

                                       

Ponadto Związek Gmin Aqua Silesia w Strzeleczkach informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

Strzeleczki, dnia 08.11.2013 r.

 

 

Przewodniczący

Zarządu Związku

 

Bronisław Kurpiela

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-11-2013 08:33 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-11-2013 08:35
Przewiń do góryPrzewiń do góry