Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 15 czerwca 2022 r.
 o godz. 14:30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. stan bezpieczeństwa na terenie gminy w 2021 r. – przedstawiciel KPP i PSP w Krapkowicach, Komendant Gminny OSP,
 2. działalność sportowa w gminie – koordynator ds. sportu szkolnego,
 3. raport o stanie Gminy za 2021 r. – Sekretarz Gminy,
 4. Sprawozdanie z działalności Gminy ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 r. – Sekretarz Gminy,
 5. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt uchwały z dnia 08.06.2022 r. – Sekretarz Gminy
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. – projekt z dnia 08.06.20222 r. – Sekretarz Gminy
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2021 r. – projekt z dnia 08.06.20.22 r. – Sekretarz Gminy
  4. zmiany budżetu gminy na 2022 r.  – projekt z dnia 10.06.2022 r.– Skarbnik Gminy
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt z dnia 10.06.2022 r. – Skarbnik Gminy;
  6. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminny Strzeleczki – projekt z dnia 09.06.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  7. uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.06.2022 r. – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej;
  8. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Strzeleczki na rok 2022/2023 – projekt z dnia 09.06.2022 r. – Kierownik GZEAS;
  9. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.06.2022 r. – Kierownik GZEAS;
  10. przyjęcia od Województwa Opolskiego zadania pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – projekt z dnia 06.06.2022 r. – podinspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego;
  11. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 11.05.2022 r. – podinspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego;
 6. sprawy bieżące.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 09-06-2022 13:41 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 10-06-2022 13:44
Przewiń do góryPrzewiń do góry