Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

XLVII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 13:30 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                               /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XLVI/22 w dniu 26.05.2022 r.
 4. Wręczenie uczniom stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
 5. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XLVI a XLVII sesją.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Strzeleczki za 2021 r.”:
  1. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Strzeleczki za 2021 r.” – Sekretarz Gminy;
  2. Debata nad raportem z uwzględnieniem głosu mieszkańców;
  3. Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt uchwały z dnia 07.06.2022 r. – Sekretarz Gminy.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. - Wójt, Skarbnik Gminy;
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego – Skarbnik Gminy;
 3. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego –Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 r. – Uchwała Nr63/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 5. Opinie komisji Rady Gminy – przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Samorządowej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. – projekt
  z dnia 08.06.2022 r.
 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 r.:
 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2021 r.;
 2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
  z wykonania budżetu gminy za 2021 r. – Uchwała Nr 160/2022 z dnia 27 maja 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 3. Dyskusja;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2021 r. – projekt z dnia 08.06.2022 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. – projekt z dnia 14.06.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 14.06.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminny Strzeleczki – projekt z dnia 09.06.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.06.2022 r. – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Strzeleczki na rok 2022/2023 – projekt z dnia 09.06.2022 r. – Kierownik GZEAS.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.06.2022 r. – Kierownik GZEAS.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Opolskiego zadania pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – projekt z dnia 06.06.2022 r. – podinspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 11.05.2022 r. – podinspektor ds. obronnych i zarządzania.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 14-06-2022 12:04 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 14-06-2022 12:05
Przewiń do góryPrzewiń do góry