Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Wyniki konsultacji społecznych

Strzeleczki, 5 lipca 2022 roku

 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W SPRAWIE ZMIANY RODZAJU MIEJSCOWOŚCI SERWITUT – PRZYSIÓŁEK
NA SERWITUT WIEŚ

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), Uchwałą Nr V/38/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzeleczki oraz Zarządzeniem Nr 60/22 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Serwitut – przysiółek na Serwitut wieś.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii i uwag mieszkańców przysiółka Serwitut na temat zmiany rodzaju miejscowości Serwitut – przysiółek na Serwitut wieś.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej w wersji papierowej.

Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach społecznych zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz przekazane Sołtysowi sołectwa Smolarnia celem opublikowania na tablicy ogłoszeń w miejscowości Serwitut.

W wyznaczonym terminie od 1 czerwca 2022 r. do 22 czerwca 2022 r. do Urzędu Gminy Strzeleczki wpłynęły 32 ankiety konsultacyjne mieszkańców Serwitutu, co stanowi 74 % uprawnionych mieszkańców.

Wszyscy mieszkańcy biorący udział w konsultacjach opowiedzieli się za zmianą rodzaju miejscowości Serwitut – przysiółek na Serwitut wieś.

Wójt Gminy Strzeleczki po przeanalizowaniu wniesionych w trakcie konsultacji opinii i uwag stwierdził, iż są one zgodne z zaproponowanymi zmianami, a celem powyższych działań jest dostosowanie aktualnej numeracji porządkowej budynków do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368).

Zgodnie z § 5 ust. 3 Uchwały Nr V/38/19 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzeleczki, konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu wykonawczego gminy.

Wyniki konsultacji społecznych podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Serwitut.

 

Wójt Gminy Strzeleczki

  /-/ Marek Pietruszka

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 06-07-2022 16:11 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 06-07-2022 16:35
Przewiń do góryPrzewiń do góry