Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Nowa opcja Programu Czyste Powietrze

        Od 15 lipca 2022 roku obowiązuje nowa opcja Programu Czyste Powietrze oferująca osobom o najniższych dochodach do 79 000 zł wsparcia do wymiany źródeł ogrzewania oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych.

        Korzystną nowością jest prefinansowanie, a więc możliwość otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

   Prefinansowanie obejmuje wypłatę zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie beneficjenta z wykonawcą prac. Program przewiduje wypłatę maksymalnie 3 zaliczek, a ich suma nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji. Pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność.

          Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.

Zaliczkowanie dla osób o najniższych dochodach

Warunkiem skorzystania z programu Czyste Powietrze Plus są progi dochodowe. Ze ścieżki prefinansowania mogą skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi:

  • do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł

w gospodarstwie jednoosobowym (poziom podwyższony)

  • do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 1260 zł

w gospodarstwie jednoosobowym (poziom najwyższy).

      Zgodnie z zasadami, aby otrzymać dofinansowanie i wypłatę zaliczki, należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie, zaświadczenie potwierdzające przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenta lub ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zobowiązania beneficjenta

Wnioski można składać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach pok. 111 lub złożyć poprzez generator wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym.

   Do wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć umowę zawartą z wykonawcą prac na realizację danego zakresu przedsięwzięcia – maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą usługi, dostawy lub robót budowlanych. Natomiast przy wnioskowaniu o płatność beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym wydatkiem a kwotą przyznanej dotacji. 

     Planowaną inwestycję należy zrealizować w terminie do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wymogi wobec wykonawcy

    Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze Plus jest dostępny dla osób, które wcześniej nie korzystały z dofinansowania z programu Czyste Powietrze.

 Ze szczegółami programu Czyste Powietrze Plus można się zapoznać na stronach internetowych: www.czystepowietrze.gov.pl oraz www.wfosigw.opole.pl

Opublikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data publikacji: 09-08-2022 11:33
Przewiń do góryPrzewiń do góry