Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

W 2022 r. i 2023 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzeleczki realizuje wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Naprzód Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach, ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy.

  1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzeleczki jest firma:

Naprzód Sp. z. o. o.

ul. Raciborska 144b

44/280 Rydułtowy

  1. Miejscami zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzeleczki są:
  • dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Dzierżysław 1, 48-130 Kietrz (instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych);
  • dla bioodpadów stanowiących odpady komunalne – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Dzierżysław 1, 48-130 Kietrz (kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych i instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych);
  • dla pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Dzierżysław 1, 48-130 Kietrz – (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Dzierżysławiu).

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  przekazane są na Instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Dzierżysławiu, Dzierżysław 1, 48-130 Kietrz. Odpady ulegające biodegradacji przekazywane były na Instalację kompostowni odpadów zielonych, natomiast pozostałości z sortowania lub przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 przekazane zostały na składowisko odpadów innych  niż niebezpieczne w Dzierżysławiu.

Zarządcą instalacji i składowiska w Dzierżysławiu jest  firma Naprzód  Sp. z o.o. 44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 144 B.   

  1. Firmą zbierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest firma:

Naprzód Sp. z. o. o.

ul. Raciborska 144b

44/280 Rydułtowy

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest sprzed posesji zgodnie z harmonogramem zbiórek akcyjnych (wraz ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych jeden raz w roku) oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Łowkowicach.

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym określa ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1895 ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą sklepy o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m2, zobowiązane są do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był dopiero przy zakupie nowego urządzenia. 

Podmiot zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informacji zawierającej:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby zbierającego zużyty sprzęt;
  • adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, z wyłączeniem punktów sprzedaży sprzętu oraz punktów serwisowych.

Do tej pory do tutejszego organu nie wpłynęła żadna informacja.

  1. Odpady powstające w gospodarstwach rolnych tj. folie, sznurki, opony, pochodzące z terenu gminy Strzeleczki przyjmowane są w następujących punktach:

2.png

 

 

 

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 19-08-2022 09:24 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 19-08-2022 09:28
Przewiń do góryPrzewiń do góry