Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2022/2023

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 29 sierpnia do 14 września br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy  najlepszych IV na rok szkolny 2022/2023, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczennice/uczniowie, które/rzy:

– w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie województwa opolskiego,

– w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;

– w roku szkolnym 2021/2022 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią ocen nie niższa niż 4,70;

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2021 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne  2 292,00 zł netto).     

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: REGION                                                        

Warunkiem ubiegania się przez uczennicę/ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie następujących  dokumentów:

  • wniosku o przyznanie stypendium zawierającego Indywidualny Plan Rozwoju uczennicy/ucznia, według określonego wzoru wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (zał. nr 1),
  • kopii świadectwa szkolnego poświadczonej za zgodność z oryginałem,
  • dokumentów potwierdzających prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy,
  • dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczennicy/ucznia wymienione w §6 ust. 2 regulaminu programu „Wspieramy najlepszych IV”– jeśli dotyczy,
  • orzeczenia o niepełnosprawności- jeśli dotyczy.

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń  o wysokości uzyskanego dochodu.

Wnioski można składać:

  • Listownie (listem poleconym) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
  • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP,
  • osobiście - w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy ul. Piastowska 17 II piętro pok. 204,
  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  ul. Piastowska 14

Wnioski złożone  po terminie nie będą rozpatrywane. DECYDUJE DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU.

 W przypadku przesyłek poleconych, nadanych w polskiej placówce pocztowej oraz korespondencji  nadanej za pośrednictwem skrzynki ePUAP, decyduje data nadania.

Szczegółowych informacji udziela: Departament Edukacji i Rynku Pracy, tel.: 77 44 67 835, 77 44 67 834, 77 44 67 831, 77 44 67 830

Adres e-mail:

PDFREGULAMIN (1).pdf (815,48KB)

Opublikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data publikacji: 05-09-2022 11:52
Przewiń do góryPrzewiń do góry