Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Cele rozwoju i funkcje gminy

Cele ogólne

 • Utrzymanie rolniczo - leśnego charakteru gminy.
 • Przywrócenie praw miejskich - dla zrealizowania tego celu konieczne będzie osiągnięcie wzrostu liczby mieszkańców, przewagi zatrudnionych poza rolnictwem, przewagi zabudowy o charakterze miejskim oraz wydzielenie terenów mieszkaniowych w północnej części i przemysłowych we wschodniej i południowej części Strzeleczek.

 Cele ekonomiczne 
 
Restrukturyzacja rolnictwa, umożliwiającego jego optymalne funkcjonowanie w warunkach Unii Europejskiej (zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie przy równoczesnym zwiększeniu liczby gospodarstw dużych i specjalistycznych oraz zrzeszonych w grupach producenckich).
Rozwój przemysłu - z preferencjami dla przetwórstwa rolnego i leśnego oraz z wykorzystaniem istniejących zasobów wód podziemnych, kruszyw naturalnych i zaplecza rolniczo - leśnego.
Wykorzystanie walorów przyrodniczo krajobrazowych gminy i tradycji hodowli koni dla rozwoju agroturystyki i budownictwa letniskowego (Smolarnia, Serwitut, Dobra, Moszna, Kopalina, Pisarzowice).
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych (kanalizacja, wysypisko, inne formy ochrony wód podziemnych) po pozyskaniu pomocowych środków finansowych z Funduszu Ochrony Środowiska i Unii Europejskiej.

Cele społeczne 

Zasadnicza poprawa jakości życia mieszkańców gminy, zgodna z ich wyobrażeniami i aspiracjami, realizowana poprzez:

 • inwestycje infrastrukturalne (kanalizacja, gazyfikacja przewodowa, telefonizacja, komunikacja drogowa - obwodnice, parkingi, chodniki) ,
 • rozwój i poprawę standardu usług zdrowotnych, oświatowych i kulturalnych,
 • udostępnienia terenów do prowadzenia działalności gospodarczej i terenów pod budownictwo,
 • mieszkaniowe w wielkościach zapewniających uzyskanie wskaźnika samodzielności zamieszkiwania 1 (1 gospodarstwo domowe/1 mieszkanie).
   

Cele przyrodnicze i kulturowe

 • Ochrona i zachowanie walorów środowiska naturalnego i kulturowego,
 • renowacja zabytkowych zespołów pałacowo - parkowych w Dobrej i Mosznej, głównych atrakcji turystycznych gminy,
 • podjęcie przez Zarząd Gminy starań o sfinansowanie projektu utworzenia leśnych rezerwatów przyrody "Urszulanów", "Pisarzowice", "Popowiczki Las"
  rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych i dzikich wysypisk,
 • zalesianie nieużytków i gruntów najmniej żyznych w sąsiedztwie kompleksu leśnego Borów Niemodlińskich.

 

Funkcje rozwojowe gminy

Gmina Strzeleczki posiada korzystne warunki (zasoby naturalne, materialne, utrwaloną tradycję) dla rozwoju wielu funkcji.

Do najbardziej rozwojowych należy:


Funkcja produkcyjna

 • Rolnictwo - (produkcja roślinna i zwierzęca) prowadzone zasadniczo przez dwa sektory:
    - gospodarstwa indywidualne władające 80% użytków rolnych w gminie
    - gospodarstwa państwowe (AWRSP, Stadnina Koni w Mosznej)
  Rozwój funkcji rolniczej uwarunkowany jest zmianą struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych w kierunku gospodarstw wielkotowarowych i specjalistycznych.
 • Przetwórstwo rolno - spożywcze z korzystnymi warunkami dla intensyfikacji tej dziedziny gospodarki. Konieczne jest podjęcie działań polegających na przygotowaniu odpowiednich terenów i intensywna promocja zmierzająca do pozyskania inwestorów;
 • Przemysł drzewny - wykorzystujący lokalne zasoby leśne (stolarka budowlana, meblarstwo, galanteria drewniana). Konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków;
 • Działalność gospodarcza - (poza rolnictwem i przetwórstwem rolno - spożywczym) poprzez wykorzystanie warunków naturalnych (eksploatacja surowców mineralnych zgodna z wymogami ochrony środowiska) i rozwój utrwalonych kierunków działalności wytwórczej. 


Funkcja usługowa

 • Lecznictwo specjalistyczne - funkcja o zasięgu ponadlokalnym (Centrum Terapii Nerwic w Mosznej);
 • Rozwój funkcji turystycznej:
  - wypoczynkowa, pobytowa - Dobra, Moszna oraz nowe ośrodki w Smolarni i Pisarzowicach; 
  - rozwój bazy noclegowej "agroturystycznej" i zabudowy letniskowej; 
  - rozwój turystyki specjalistycznej (np. szlakiem pałaców, wędrówki konne, turystyka piesza, rowerowa, imprezy kulturalno - folklorystyczne.
Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 13-01-2012 11:43
Przewiń do góryPrzewiń do góry