Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, które weszły w życie 3 stycznia 2023 roku. 

„Czyste Powietrze” to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. Dzięki tym inwestycjom zmniejsza się zużycie energii i koszty ogrzewania.

Dzięki programowi możliwa jest termomodernizacja budynków jednorodzinnych oraz zlikwidowanie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będących główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Dofinansowaniem objęte są takie inwestycje jak: wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian i dachu, nowe źródła ogrzewania oraz inne niezbędne prace.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Dla kogo dofinansowanie?

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, gdy:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w podstawowym poziomie dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w podwyższonym poziomie dofinansowania;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub

ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym
z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w najwyższym poziomie dofinansowania.

Dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem może zostać udzielone Beneficjentom wyłącznie w ramach poziomu podwyższonego i najwyższego.

Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu może zostać udzielone wyłącznie w ramach poziomu podstawowego i podwyższonego.

Gdzie składać wnioski?

 1. Wnioski o dotację lub dotację z prefinansowaniem

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu
.

Uwaga! Zmianie ulega sposób składania wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez:

serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

 • wyłączenie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany)
 • w przypadku braku popisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie można dostarczać:

- za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienie w sprawie zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW lub

- poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w placówce pocztowej;

- bezpośrednio do WFOŚiGW.

 1. Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowanie w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Opolu i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez Wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.

Dodatkowe informacje

 1. W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

W związku z powyższym maksymalna kwota dotacji może wynieść:

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł
 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

 1. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie
  i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/ lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 • Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 • Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
 1. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m²*rok) lub
 2. zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 • zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w poprzednim punkcie nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 1. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.
 2. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 3. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
 4. W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku
  o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.
 5. Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 roku zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki wprowadzone niniejszą zmianą Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 roku, ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
 6. Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pelet) o emisyjności do 20 mg/m³, w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.
 7. W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, zmianie ulega również wzór wniosku
  o płatność oraz instrukcja jego wypełniania. Dodatkowo wprowadzono wzór Dokumentu podsumowującego audyt energetyczny budynku, stanowiący obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność, w przypadku finansowania audytu w ramach przedsięwzięcia. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w punkcie konsultacyjno - informacyjnym Gminy Strzeleczki pod numerem telefonu 77 407 66 68 lub na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w zakładce Czyste Powietrze.

PDFBroszura Programu Czyste Powietrze obowiązująca od 03.01.2023 r-dla Gmin.pdf (1,39MB)
PDFUlotka Programu Czyste Powietrze obowiązująca od 03.01.2023 r. - dla Gmin.pdf (1,09MB)
 

Opublikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data publikacji: 04-01-2023 16:06
Przewiń do góryPrzewiń do góry