Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

LVII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 26 stycznia 2023 r. o godzinie 14:30 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                       /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek LVII Sesji Rady Gminy Strzeleczki

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przywitanie nowo wybranych sołtysów.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LV/22 z Sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu Nr LVI/23 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w dniu 05.01.2023 r.
 6. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LV a LVII sesją.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok – projekt z dnia 13.01.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 13.01.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki – projekt
  z dnia 22.12.2022 r. – Sekretarz Gminy;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy – projekt
  z dnia 10.01.2023 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki
  na 2023 rok – projekt z dnia 10.01.2023 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.01.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Strzeleczki
  z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt z dnia 10.01.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – projekt z dnia 09.01.2023 r.– Kierownik GZEAS;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2023 – projekt z dnia 12.01.2023 r.– podinspektor ds. profilaktyki uzależnień.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia10.01.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso– projekt z dnia 10.01.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej – projekt z dnia 24.01.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Strzeleczki
  w miejscowości Komorniki – projekt z dnia 25.01.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
  i Nieruchomości.
 21. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Smolarnia i przysiółka Serwitut w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Serwitut z przysiółka na wieś – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 22. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Pisarzowice i przysiółka Buława w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Buława z przysiółka na wieś – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 23. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych  z mieszkańcami wsi Dobra i przysiółka Nowy Bud w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Nowy Bud z przysiółka na wieś – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 25. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 18-01-2023 10:38 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 25-01-2023 17:17
Przewiń do góryPrzewiń do góry