Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki

logotypy_kolor strzeleczki.jpeg

Powiadomienie o wyborze oferty

JPEGpowiadomienie o wyborze łowkowice - komorniki.jpeg (71,07KB)
 

Zapytania:

 

 1. W związku z odpowiedzią na pytanie z dnia 25.09.2014 r. dotyczącą systemu monitoringu proszę o doprecyzowanie zapisu z ST-00.04 pkt. 5 ppkt. 1, które określa:

  „… W oparciu o powyższe zalecenia Wykonawca winien opracować dla pompowi projekt AKPiA w zakresie niezbędnym do zrealizowania w/w zaleceń. Nowo budowane przepompownie mają być wpięte do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GSM, GPRS i WWW, który obowiązuje na terenie Gminy Strzeleczki. Oprogramowanie ma współpracować z istniejącym systemem monitoringu ( dodatkowa zakładka w istniejącym oprogramowaniu) …”.

  Powyższy wymóg jest skierowany na jednego producenta systemu obowiązującego w Gminie Strzeleczki.

  Proszę o wyjaśnienie zapisu z ST-00.02 pkt. Sterowanie 1.1 b:

  „ … W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transakcji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca przepompowni. Karty powinny pracować w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN … „

  Proszę o podanie z jakiego APN korzysta Zamawiający skoro zapis brzmi: „ … APN prywatny i  zabezpieczony …”. Zapis ten jest nie zgodny w  Prawem Zamówień Publicznych.

  W jaki sposób Wykonawca ma oszacować koszty związane z przesyłem danych od dnia uruchomienia do dnia przejęcia obiektów przez Inwestora skoro sieć APN jest „ prywatna i zabezpieczona”?

  W ramach inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczki – etap I” jest wdrażany system monitoringu HydroNET. Obecnie trwają prace związane z zakończeniem I etapu budowy kanalizacji i wdrożeniem systemu monitoringu w miejscowości Dobra i części miejscowości Strzeleczki, które zakończą się do końca października 2014r.
  Niniejsza odpowiedź jest rozszerzeniem odpowiedzi na pytanie 4 i 5.

  Z uwagi na fakt iż system monitoringu HydroNET jest obecnie w końcowym etapie wdrożenia, weryfikowany jest wybór odpowiedniego operatora sieci GSM dostępnego na rynku o odpowiednim zasięgu dlatego podanie odpowiedniego APN jest jeszcze niemożliwe.

  Odnośnie oszacowania kosztów związanych z przesyłem danych to wykonawca powinien je szacować zgodnie z indywidualną kalkulacją. Koszty związane z przesyłem danych od dnia uruchomienia do odbioru końcowego inwestycji należy uwzględnić w pozycjach scalonych kosztorysu dla rzeczowych pompowni. Koszt transmisji danych przejdzie na stronę inwestora dopiero po zakończeniu inwestycji.

 2. Prosimy o informację dotyczącą załącznika nr 11 do SIWZ ,, Wzór gwarancji Łowkowice i Komorniki” czy należyte wykonanie zamówienia może być wniesione w formie gwarancji na druku Towarzystwa Ubezpieczeń  Inter Risk TU S.A.wzór w załączniku.
  Tak może być wniesione na druku Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Risk TU S.A.
  Wzór druku: JPEGwzór gwarancji.jpeg (200,35KB)
 3. Ze względu na fakt, że w Gminie Strzeleczki istnieje już system monitoringu w oparciu o pakietową transmisję GSM/GPRS prosimy o podanie informacji czy zainstalowany system monitoringu wspiera otwarte standardy przemysłowe, np. OPC lub protokół Modus RTU, umożliwiający komunikację systemu zarządzania urządzeniami telemetrycznymi innych producentów przepompowni?
  Tak wspiera. Wykonawca zgodnie z wymaganiami rzeczowego postępowania musi zastosować urządzenia telemetryczne wspierające otwarte standardy przemysłowe np.: OPC.
 4. Czy Zamawiający jest jedynym właścicielem systemu i posiada udokumentowaną licencję na urządzenia projektowe do posiadanego systemu wraz z ich pełną dokumentacją niezbędną do zmiany konfiguracji systemu (TJ. rozszerzenie listy zmiennych, zdefiniowanie nowych źródeł danych, zdefiniowanie nowych komunikatów alarmowych, zdefiniowanie nowych parametrów archiwizacji i prezentacji danych) i zaprojektowania owych elementów graficznych lub ekranów graficznych animowanej synoptyki?
  Zamawiający jest jedynym właścicielem systemu i posiada udokumentowaną licencję na użytkowanie posiadanego systemu monitoringu pompowni ścieków. Dokumenty zostaną dostarczone zgodnie z przetargiem na pierwszy etap budowy kanalizacji w gminie Strzeleczki. Dokumentacja zostanie przekazana po zakończeniu tego etapu po ostatecznej konfiguracji obiektów.
 5. Czy Zamawiający posiada licencje na rozbudowę aplikacji o kolejne przepompownie?
  Nie.
 6. Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie firmie dostarczającej kompletne pompownie projekt będący częścią składową systemu monitoringu umożliwiający rozbudowę systemu o kolejne obiekty?
  Nie. Zgodnie z wymaganiami postępowania przetargowego. (zapisy STWIORB  ST – 00.04 Roboty elektryczne pkt.3, 4, 5).
 7. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione w ramach zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Dostawców prosimy o podanie do SIWZ zapisu o konieczności jedynie przygotowania szaf sterowniczych pod wpięcie do istniejącego monitoringu oraz o wyłączenie z procedury przetargowej konieczności wpięcia nowobudowanych pompowni do istniejącego monitoringu konkretnego Producenta.
  Odpowiedź na zapytanie w celu wyjaśnienia treści SIWZ (o zmianie zakresu zadania – przygotowanie szaf bez monitoringu):
  Wniosek o zmianę treści SIWZ przez dostawcę w zakresie:
  - dodanie zapisu o konieczności jedynie przygotowania szaf sterowniczych do wpięcia do systemu monitoringu i wizualizacji
  Odpowiedź:
  Zamawiający informuje, że nie przychyla się do wniosku Dostawcy i nie zmniejsza zakresu zamówienia. W opinii Zmawiającego, zapisy dotyczące szaf sterowniczych, sterownika oraz systemu monitoringu i wizualizacji zawarte w częściach STWiORB, w żaden sposób nie naruszają zasad uczciwej konkurencji, a jedynie wskazują na wymogi dotyczące funkcjonalności poszczególnych podzespołów, bez wskazania na dostawcę czy producenta.
  Ponadto, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w żaden sposób nie ograniczają ani nie wskazują potencjalnych dostawców materiałów i urządzeń, którzy nie są w żadnej mierze stroną przedmiotowego postępowania, ponieważ  niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy wykonania robót budowlanych, a nie samych dostaw.
  W przetargu mogą brać udział Firmy, które mają odpowiednią wiedzę i potencjał do realizacji zadania. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone tak, aby zapewnić niezawodne działanie eksploatowanych przepompowni ścieków. Podane kryteria są jak najbardziej uzasadnione i obiektywne z punktu widzenia zapewniającej bezpieczeństwo eksploatacji, która nie będzie zagrażała środowisku. Zamawiający miał na uwadze również jakość pracy oraz czas użytkowania.
  Przepompownie ścieków z systemem wizualizacji i monitoringu nie są produktem typowym (skatalogowanym). Technologie zawarte w opisie są oferowane przez więcej niż jeden podmiot na rynku, natomiast integracja systemu ich monitorowania wynika z celu nadrzędnego, jakim jest bezpieczna eksploatacja nie zagrażająca środowisku jak również racjonalność wydatków publicznych nie naruszająca ich dyscypliny.
  Dostawca sugerując Zamawiającemu dokonanie podziału zamówienia publicznego działa niezgodnie z PZP (art. 32-35 PZP).  Monitoring przepompowni ścieków jest integralną częścią dokumentacji, załączonych przedmiarów, SIWZ oraz STWiORB i stanowi element procesu inwestycyjnego w zakresie poprawy ochrony środowiska w Gminie Strzeleczki.
  Zamawiający nie posiada wiedzy, kto będzie dostawcą przepompowni dla poszczególnych oferentów biorących udział w postępowaniu. Każdy z oferentów ma prawo dokonać wyceny oferowanych materiałów i urządzeń w oparciu o swoją kalkulację cenową. Zamawiający kierując się zasadą utrzymania dyscypliny finansów publicznych oraz ich racjonalnego wydatkowania określił jedynie funkcjonalność użytkową zastosowanych rozwiązań, które dają gwarancje kompatybilności dotychczasowych rozwiązań służących ochronie środowiska w Gminie Strzeleczki. 
 8. W projekcie plik - profil 13, kanał 4, odcinek pomiędzy S4.2. a S4.2.5. ul. Kościelna, zaprojektowany jest przewiert sterowany z rury PVC 200mm. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej technologii należy wykonać ten odcinek?
  W odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2014 r. informuję, że w związku z zabezpieczeniem skarpy kościoła ścianką z profili stalowych typu larsena – odcinek pomiędzy S4.2. a S4.2.5. należy wykonać w technologii wykopu otwartego. Powyższe zostało uwzględnione w tabelach robót ziemnych oraz przedmiarze robót, natomiast w projekcie technicznym, w profilach, omyłkowo opisano odcinek pomiędzy S4.2. a S4.2.5 do wykonania jako przewiert sterowany.
 9. Prosimy o zamieszczenie przez Zamawiającego aktualnych warunków przyłączenia do sieci energetycznej każdej z przepompowni.
  W odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2014 r. informuję, że warunki są  obecnie aktualizowane, oczekujemy na prolongatę warunków. Warunki przyłaczenia nie zmienią się w stosunku do warunków z roku 2009, które poniżej załączamy:
  PDFwarunki przyłączenia 2009.pdf (973,07KB)
 10. W Załączniku nr  7 do SIWZ – Projekt Umowy w §5 Zamawiający podając warunki płatności zamieścił, że rozliczenie częściowe nastąpi w czterech kwartalnych transzach, dwie transze w 2014 r., dwie w 2015 r. Prosimy o wyjaśnienie płatności w 2014 r.
  Rozliczenie częściowe nastąpi w trzech transzach, jedna transza w 2014r., dwie w 2015r.
   
 11. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisem w pkt. XII.1 „ podstawą do określenia ceny ofertowej jest zakres robót wynikający z przedmiaru robót” a zapisami z pkt. XII.1 „ W przypadku nie ujęcia w kosztorysie ofertowym wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca ujął te roboty w ogólnej cenie ofertowej”, pkt. XII.2 „ Oferowaną cenę wyliczyć w oparciu o: … koszty wynikające z pkt. III ppkt. 3 … . Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy”, pkt. X.1 „oferta musi … obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia (bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań) oraz ofertować tylko jedną cenę ostateczną. Ponad to w zał. 7 projekt umowy w § 3 Zamawiający podaje, że „forma wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym” Rozbieżności te powodują, że Wykonawcy sporządzą oferty, które nie będą do siebie porównywalne.
  Podstawą do wyceny jest przedmiar robót. 
 12. Prosimy o jednoznaczne określenie podstaw wyceny, umożliwi to porównywalną wycenę przez wszystkich oferentów.
  Forma wynagrodzenia pozostaje niezmieniona, czyli  zgodnie z zał. 7 projektem umowy w §3 „wynagrodzenie kosztorysowe stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym”.
 13. W odpowiedzi na pismo z dnia 19.09.2014 r. informuję, że zostały zamieszczone czytelne profile od rys. 10 do rys. 21 w formacie PDF.

 

Profile w wersji pdf:

PDF10 profil.pdf (2,36MB)

PDF11 profil.pdf (1,39MB)

PDF12 profil.pdf (2,15MB)

PDF13 profil.pdf (1,71MB)

PDF14 profil.pdf (1,38MB)

PDF15 profil.pdf (1,28MB)

PDF16 profil.pdf (918,01KB)

PDF17 profil.pdf (1,09MB)

PDF18 profil.pdf (1,64MB)

PDF19 profil.pdf (1,09MB)

PDF20 profil.pdf (1,39MB)

PDF21 profil.pdf (997,05KB)

Zmiana w ogłoszeniu o zamówieniu poz.II.1.4 oraz zmiana zapisów w SIWZ: pkt.III.ppkt.2 SIWZ oraz pkt IV.SIWZ.

DOCOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (33,50KB)
DOCSIWZ 17.09.doc (308,00KB)

SIWZ:

DOCOgłoszenie o zamówieniu Łowkowice i Komorniki.doc (75,50KB)
DOCSIWZ Łowkowice Komorniki.doc (299,00KB)
DOCZal nr 1 formularz ofertowy strzeleczki II etap.doc (176,50KB)
DOCZal nr 10 wykaz osób Łowkowice - Komorniki.doc (171,00KB)
DOCZal nr 11 wzór gwarancji Łowkowice - Komorniki.doc (173,00KB)
DOCZal nr 2 oswiadczenie z art.22 Łowkowice - Komorniki.doc (165,50KB)
DOCZal nr 3 wzór zobowiązania Łowkowice - Komorniki.doc (164,00KB)
DOCZal nr 4 oświadczenie z art.24 Łowkowice - Komorniki.doc (164,50KB)
DOCZal nr 5 oświadczenie gr.kapitałowa Łowkowice - Komorniki.doc (167,00KB)
DOCZal nr 6 wykaz robót Łowkowice i Komorniki.doc (167,50KB)
DOCZal nr 7 wzór umowy Łowkowice - Komorniki.doc (277,50KB)
DOCZal nr 8 oświadczenie kierownika budowy Łowkowice - Komorniki.doc (172,50KB)
DOCZal nr 9 wzór pelnomocnictwa Łowkowice - Komorniki.doc (171,00KB)

Przedmiar robót:

PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 0.pdf (70,34KB)

PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 1.1.pdf (101,20KB)
PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 1.2.pdf (95,94KB)

PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 2.1.pdf (92,87KB)
PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 2.2.pdf (89,15KB)

PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 3.1.pdf (94,22KB)
PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 3.2.pdf (87,28KB)

PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 4.1.pdf (100,14KB)
PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 4.2.pdf (142,37KB)

PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 5.1.pdf (93,01KB)
PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 5.2.pdf (138,73KB)

PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 6.1.pdf (90,59KB)
PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice PR 6.2.pdf (87,67KB)

PDFPrzedmiar robót Komorniki-Łowkowice Zestawienie.pdf (94,33KB)

Dokumentacja techniczna:

PDF01 projekt łowkowice komorniki.pdf (6,44MB)
PDF02 zailanie elektroenergetyczne łowkowice komorniki.pdf (3,24MB)
PDF03 zasilanie elektroenergetyczne łowkowice komorniki.pdf (595,03KB)
PDF04 zasilanie elektroenergetyczne łowkowice komorniki.pdf (423,11KB)
PDF05 mapa poglądowa.pdf (3,21MB)
PDF06 mapa łowkowice komorniki.pdf (6,42MB)
PDF07 mapa łowkowice komorniki.pdf (14,36MB)
PDF08 mapa łowkowice komorniki.pdf (6,81MB)
PDF09 mapa łowkowice komorniki.pdf (11,51MB)
PDF09a mapa łowkowice komorniki.pdf (11,52MB)
JPEG10 profil.jpeg (33,64KB)
JPEG11 profil.jpeg (47,05KB)
JPEG12 profil.jpeg (29,29KB)
JPEG13 profil.jpeg (35,93KB)
JPEG14 profil.jpeg (50,85KB)
JPEG15 profil.jpeg (39,12KB)
JPEG16 profil.jpeg (55,74KB)
JPEG17 profil.jpeg (51,51KB)
JPEG18 profil.jpeg (53,79KB)
JPEG19 profil.jpeg (38,43KB)
JPEG20 profil.jpeg (23,67KB)
JPEG21 profil.jpeg (31,49KB)
JPEG22 przepompownia P1.jpeg (239,55KB)
JPEG23 przepompownia P2.jpeg (259,87KB)
JPEG24 przepompownia P3.jpeg (260,01KB)
JPEG25 przepompownia P4.jpeg (261,35KB)
JPEG26 przepompownia P5.jpeg (312,37KB)
JPEG27 przepompownia P6.jpeg (277,22KB)
JPEG28 schemat posadowienia przepomp.jpeg (59,16KB)
JPEG29 fundament przepomp.jpeg (66,41KB)
JPEG30 studnia połączeniowa.jpeg (191,71KB)
JPEG31 studnia odpowietrzająca.jpeg (182,82KB)
JPEG32 studnia kanalizacyjna PV.jpeg (192,24KB)
JPEG33 studnia tworzywowa.jpeg (131,21KB)
JPEG34 studnia rozprężna.jpeg (136,73KB)
JPEG35 schemat podłączenia posesji.jpeg (64,60KB)
PDFProfil_operat_KL.pdf (147,35KB)

Specyfikacje techniczne:

PDFSST 00.03A Roboty drogowe - cienka warstwa na zimno typu Slurry Seal.pdf (660,61KB)
PDFST 00.00 - Wymagania ogólne kanalizacja Łowkowice Komorniki.pdf (973,43KB)
PDFST 00.01 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne kanalizacja Łowkowice Komorniki.pdf (673,58KB)
PDFST 00.02 - Roboty wzakresie kanalizacji sanitarnej Łowkowice Komorniki_A.pdf (926,42KB)
PDFST 00.03 - Roboty drogowe Łowkowice Komorniki.pdf (692,19KB)
PDFST 00.04 - Roboty elektryczne Łowkowice Komorniki.pdf (539,91KB)

Projekt odtworzenia nawierzchni dróg gminnych:

PDF1.1.pdf (1,84MB)
PDF1.2.pdf (2,58MB)
PDF2.1.pdf (2,16MB)
PDF3.1.pdf (1,83MB)
PDF3.2.pdf (1,32MB)
PDF4.1.pdf (1,85MB)
PDF5.1.pdf (3,95MB)
PDF5.2.pdf (2,49MB)
PDF6.1.pdf (3,76MB)
PDF6.2.pdf (3,89MB)
PDF6.3.pdf (3,48MB)
PDF6.4.pdf (4,53MB)
PDF6.5.pdf (4,59MB)
PDF6.6.pdf (3,84MB)
PDF6.7.pdf (2,39MB)
PDF6.8.pdf (3,18MB)
PDF7.1.pdf (1,28MB)
PDF8.1.pdf (1,06MB)
PDFopis techniczny drogi gminne.pdf (197,38KB)
PDFprzekrój B-B.pdf (389,46KB)
PDFprzekrój E-E.pdf (360,55KB)
PDFprzekrój F-F.pdf (304,22KB)
PDFprzekrój I-I.pdf (293,30KB)
PDFprzekrój J-J.pdf (338,34KB)
PDFprzkerój H-H.pdf (328,14KB)

Projekt odtworzenia nawierzchni dróg powiatowych:

PDFKrapkowice 1.2.pdf (2,75MB)
PDFKrapkowicka 1.1.pdf (2,20MB)
PDFKrapkowicka 1.3.pdf (2,86MB)
PDFopis techniczny drogi powiatowe.pdf (207,11KB)
PDFPrudnicka 3.1.pdf (1,63MB)
PDFPrudnicka 3.2.pdf (1,34MB)
PDFPrudnicka 3.3.pdf (1,25MB)
PDFPrudnicka 3.4.pdf (1,09MB)
PDFPrudnicka 3.6.pdf (747,60KB)
PDFPrudnicka3.5.pdf (1 005,21KB)
PDFprzekrój A-A.pdf (500,69KB)
PDFprzekrój B-B.pdf (482,77KB)
PDFprzekrój C-C.pdf (433,31KB)
PDFprzekrój D-D.pdf (504,33KB)
PDFprzekrój E-E.pdf (455,58KB)
PDFprzekrój F-F.pdf (432,87KB)
PDFprzekrój G-G.pdf (517,90KB)
PDFprzekrój H-H.pdf (422,82KB)
PDFprzekrój K-K.pdf (502,08KB)
PDFprzekrój L-L.pdf (534,80KB)
PDFprzekrój M-M.pdf (446,44KB)
PDFWiejska 2.1.pdf (3,15MB)
PDFWiejska2.2.pdf (4,20MB)
PDFWiejska2.3.pdf (3,69MB)
PDFWiejska2.4.pdf (2,40MB)
PDFWiejska2.5.pdf (2,69MB)

 

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 16-09-2014 13:37 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 24-10-2014 11:45
Przewiń do góryPrzewiń do góry