Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej

 ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 15 czerwca 2023 r.
 o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy w 2022 r. – przedstawiciel KPP i PSP w Krapkowicach;
 2. Działalność sportowa w gminie – koordynator ds. sportu szkolnego;
 3. Raport o stanie Gminy za 2022 r. – Sekretarz Gminy;
 4. Sprawozdanie z działalności Gminy ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 r. – Główny specjalista ds. promocji gminy,
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok – podinspektor ds. profilaktyki alkoholowej i uzależnień;
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt uchwały z dnia 06.06.2023 r. – Sekretarz Gminy;
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2022 r. – projekt z dnia 06.06.2023 r. – Sekretarz Gminy;
  3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2022 r. – projekt z dnia  06.06.2023 r. – Sekretarz Gminy;
  4. zmiany budżetu gminy na 2023 r. – projekt z dnia 06.06.2023 r.– Skarbnik Gminy;
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt z dnia 06.06.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  6.  trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Strzeleczki – projekt z dnia 07.06.2023 r. – Kierownik GOPS;
  7. zmieniająca uchwałę Nr L/314/22 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 07.06.2023 r. – Kierownik GZEAS;
  8. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki – projekt z dnia 12.06.2023 r. – Główny specjalista ds. planowania przestrzennego;
  9. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki w przedmiocie naruszenia prawa przez Wójta poprzez brak unieważnienia konkursów na dyrektorów szkół w Komornikach Dobrej i Zielinie – projekt z dnia 19.05.2023 r. – Przewodniczący Obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 7. Sprawy bieżące.

 

 

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 07-06-2023 09:25 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 12-06-2023 14:41
Przewiń do góryPrzewiń do góry