Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

LXII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 22 czerwca 2023 roku o godzinie 13:30 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LXII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                          /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Wręczenie uczniom stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LXI/23 w dniu 25.05.2023 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LXI a LXII sesją.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminy ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 r. – Główny specjalista ds. promocji gminy.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych za 2022 rok – podinspektor ds. profilaktyki alkoholowej i uzależnień;
 9. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Strzeleczki za 2022 r.”:
  1. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Strzeleczki za 2022 r.” – Sekretarz Gminy;
  2. Debata nad raportem z uwzględnieniem głosu mieszkańców;
  3. Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt uchwały z dnia 06.06.2023 r. – Sekretarz Gminy.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r. - Wójt, Skarbnik Gminy;
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego – Skarbnik Gminy;
 3. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego –Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2022 r. – Uchwała Nr 86/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 5. Opinie komisji Rady Gminy – przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Samorządowej;
 6.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r. – projekt z dnia 08.06.2023 r.
 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2022 r.:
 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2022 r.;
 2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2022 r. – Uchwała Nr 209/2023 z dnia 26 maja 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 3. Dyskusja;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki
  z wykonania budżetu gminy za 2022 r. – projekt z dnia 06.06.2023 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. – projekt z dnia 06.06.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 06.06.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Strzeleczki – projekt z dnia 07.06.2023 r. – Kierownik GOPS
 4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr L/314/22 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 07.06.2023 r. – Kierownik GZEAS;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki – projekt z dnia 12.06.2023 r. – Główny specjalista ds. planowania przestrzennego;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki w przedmiocie naruszenia prawa przez Wójta poprzez brak unieważnienia konkursów na dyrektorów szkół w Komornikach Dobrej i Zielinie – projekt z dnia 19.05.2023 r. – Przewodniczący Obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 13-06-2023 13:55
Przewiń do góryPrzewiń do góry