Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Ogłoszenie o naborze wniosków

AR.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, zwanego dalej „Programem”.


I. Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.


II. Wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego
Na realizację zadań w ramach Programu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę – 505 mln zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych).


III. Podmioty uprawnione do składania wniosków
O uzyskanie środków z Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadań w ramach Programu, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.


IV. Rodzaj zadań

1. Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej „uczestnikami”:

 • Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 • Wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • Wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • Wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • Wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

V. Termin realizacji programu:
Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.


VI. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby :

 1. Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. Opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; 
 3. Posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
 4. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) bez konieczności spełniania warunków dot. wykształcenia czy doświadczenia. Osoba z niepełnosprawnością przejmuje odpowiedzialność za wybór takiej osoby i oświadcza, że wskazana osoba jest przygotowana do pełnienia takiej funkcji.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.
Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.


VII. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 • Zaświadczenie o niekaralności;
 • Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

VIII. Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu


IX. Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia asystenta za zrealizowaną usługę asystencji osobistej wynosi 50 zł brutto.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzeleczkach od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 -15:30 lub pod nr. telefonu: 77 466 80 37

DOCX2.Karta zgłoszenia.docx (37,85KB)
DOCX3.Karta zakresu czynnosci.docx (27,78KB)
DOCX4.Informacja RODO.docx (17,01KB)
PDF5.PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2024.pdf (159,74KB)
 

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 23-08-2023 13:54 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 23-08-2023 14:03
Przewiń do góryPrzewiń do góry