Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Wybory Ławników do Sądów Powszechnych 2016-2019

U c h w a ł a  Nr XIV/72/15 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016 r. - 2019 r.

PDFNr XIV-72-15 w spr wyboru ławnika na kadencję 2016r -2019r.pdf (19,41KB)

 

Zawiadomienie

z dnia 14 maja 2015 r.

 

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki zawiadamia, że Rada Gminy Strzeleczki przystępuje do wyboru jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

 

Podstawa prawna:

-   ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 133),

-   rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  ukończył 30 lat;

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat;

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)  duchowni;

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

 

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1)  prezesi właściwych sądów;

2)  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3)  co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)  dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Komendant wojewódzki Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Gminy Strzeleczki, Rynek 4, w godz. 8.00 – 15.00, pok. nr 105 (biuro rady gminy) tel. 77-4076670.

Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:

1)  gminy, www.strzeleczki.pl ;

2)  Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl.

Wyborów ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2015 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

              Marek Kaliński

 

 

DOCZawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy PRG.doc (36,50KB)
DOCXWyciąg z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133).docx (37,41KB)
DOCXRozporządzenie.docx (22,77KB)
DOCXOświadczenie 2.docx (12,16KB)
DOCXOświadczenie 1.docx (12,27KB)
DOCLista osób zgłaszających.doc (60,00KB)
RTFKarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.rtf (110,38KB)
 

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-05-2015 12:29 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 28-04-2023 13:19
Przewiń do góryPrzewiń do góry