Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

LXVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 30 listopada 2023 roku o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LXVI sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

Przewodniczący
Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                      /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku LXVI sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXV/23 z Sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2023 roku.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LXV a LXVI Sesją Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. – projekt z dnia 17.11.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 17.11.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych – projekt z dnia 16.11.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 17.11.2023 r. – Sekretarz Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 17.11.2023 r. – Sekretarz Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.11.2023 r. – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt z dnia 09.11.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały zmiany uchwały nr LVII/362/23 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.11.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 – projekt z dnia 09.11.2023 r. – Główny specjalista ds. promocji i pożytku publicznego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – projekt z dnia 16.11.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Strzeleczki „Posiłek w szkole i domu" na lata 2024-2028 – projekt z dnia 16.11.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2024-2028 – projekt z dnia 16.11.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 24.11.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso– projekt z dnia 24.11.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej – projekt z dnia 24.11.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej – projekt z dnia 21.11.2023 r. – Sekretarz Gminy.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 24. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 21-11-2023 09:19 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 21-11-2023 14:27
Przewiń do góryPrzewiń do góry